Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: 10 chętnych na remont ul. Miechowskiej

Główna treść

10 chętnych na remont ul. Miechowskiej

29 listopada upłynął termin składania ofert w ogłoszonym przez Burmistrza MiG Wolbrom w dniu 14.11.2023 r. przetargu na zadanie „Przebudowa drogi gminnej (ul. Miechowska) w km od 0+927,00 do km 1+736,40 wraz z przejściem dla pieszych w km 1+443,90 do km 1+451,90 w miejscowości Wolbrom”.

Zgodnie z informacją z otwarcia ofert, do przetargu przystąpiło dziesięciu oferentów, z których aż sześciu zaproponowało ceny niższe niż Zamawiający czyli Gmina Wolbrom zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia. Najwyższa oferta opiewała na kwotę: 2.148.316,77 zł a najniższa na kwotę: 1.359.387,39 zł.

Gmina Wolbrom zamierzała przeznaczyć kwotę: 1.641.466,98 zł/brutto.

Z wykonawcą zadania, wybranym w toku postępowania przetargowego dojdzie w połowie grudnia br.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejącej drogi gminnej ul. Miechowskiej na odcinku o długości 809,40 m wraz z budową chodnika, wykonaniem wyniesionego przejścia dla pieszych, przebudową zjazdów, wykonaniem wpustów ulicznych oraz wykonaniem oświetlenia przejść dla pieszych ulicznymi lampami solarnymi. Jak się planuje, zamówienie zostanie zrealizowane do końca sierpnia 2024 r.