Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: 119 860,00 zł. dla Gminy Wolbrom z Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakiet Edukacyjny II

Główna treść

119 860,00 zł. dla Gminy Wolbrom z Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakiet Edukacyjny II

Gmina Wolbrom przystąpiła do realizacji programu grantowego – Grant Nr 3 pn.: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje
Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego
Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zniwelowanie u uczniów skutków pandemii COVID-19 poprzez wielowymiarowe wsparcie szkół, w związku z zagrożeniem i skutkami pandemii
COVID-19, w zakresie edukacyjnym i psychologicznym wspomagającym edukację i rozwój uczniów poprzez:

  1. działania uzupełniające u uczniów braki edukacyjne w realizacji podstawy programowej oraz działania z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uzasadnione sytuacją związaną z prowadzeniem nauki w formie zdalnej, takie jak: zajęcia wyrównawcze, dodatkowe zajęcia edukacyjne, koła zainteresowań,
  2. działania wspomagające psychologicznie uczniów w nadrobieniu braków edukacyjnych
    i rozwijaniu zainteresowań takie jak: wsparcie uczniów przez psychologów/pedagogów, inne wskazane przez Wnioskodawców dostosowane do warunków, możliwości i potrzeb szkół oraz warunków epidemicznych.

Pozyskane przez Gminę Wolbrom środki finansowe na realizację zadania wynoszą 119 860,00 zł.