Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Monitoring suszy rolniczej na terenie Gminy Wolbrom

Główna treść

Monitoring suszy rolniczej na terenie Gminy Wolbrom

Dane z dnia 5.07.2018 roku ze strony internetowej Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego „MONITORING SUSZY ROLNICZEJ”Zagrożenie suszą na poziomie gminy (Rok: 2018)
Minimalne KBW w gminie

 Numery okresów raportów
0102030405060708091011121314
KBW [mm]-73.5-153.4-158.1-148.4-101.9000000000

Kategoria gleby I

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime++         
Zboża jare+++         
Kukurydza na ziarnoxxx##         
Kukurydza na kiszonkęxxx##         
Rzepak i rzepik#####         
Ziemniakxx         
Burak cukrowy#####         
Chmielxxx         
Tytońxxx         
Warzywa gruntowexxx         
Krzewy owocowe++         
Drzewa owocowe         
Truskawki++         
Rośliny strączkowexxx         

Kategoria gleby II

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime         
Zboża jare++         
Kukurydza na ziarnoxxx         
Kukurydza na kiszonkęxxx         
Rzepak i rzepik         
Ziemniakxx         
Burak cukrowy         
Chmielxxx         
Tytońxxx         
Warzywa gruntowexxx         
Krzewy owocowe         
Drzewa owocowe         
Truskawki         
Rośliny strączkowexxx         

Kategoria gleby III

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime         
Zboża jare         
Kukurydza na ziarnoxxx         
Kukurydza na kiszonkęxxx         
Rzepak i rzepik         
Ziemniakxx         
Burak cukrowy         
Chmielxxx         
Tytońxxx         
Warzywa gruntowexxx         
Krzewy owocowe         
Drzewa owocowe         
Truskawki         
Rośliny strączkowexxx         

Kategoria gleby IV

Gatunek roślin uprawnychNumery okresów raportów
0102030405060708091011121314
Zboża ozime         
Zboża jare         
Kukurydza na ziarnoxxx         
Kukurydza na kiszonkęxxx         
Rzepak i rzepik         
Ziemniakxx         
Burak cukrowy         
Chmielxxx         
Tytońxxx         
Warzywa gruntowexxx         
Krzewy owocowe         
Drzewa owocowe         
Truskawki         
Rośliny strączkowexxx         

Oznaczenia symboli

Kryterium suszy (wg. Roz. MRiRW) nie zostało przekroczone
+Zagrożenie wystąpienia suszy
xNie dotyczy w danym okresie
*Kategoria gleby nie występuje
#Na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana

Jakie są „Kategorie” podatności gleb na suszę – Gatunek gleby:I – Bardzo lekka – silnie podatna                                     piasek luźny – pl                                     piasek luźny pylasty – pip                                     piasek słabo gliniasty – ps                                     piasek słabo gliniasty pylasty – psp II – Lekka – podatna                                     piasek gliniasty lekki – pgl piasek                                     gliniasty lekki pylasty – pglp piasek                                     gliniasty mocny – pgm piasek gliniasty                                     mocny pylasty – pgmp III – Średnia – mało podatna                                     glina lekka – gl glina                                     lekka pylasta – glp pył                                     gliniasty – płg                                     pył zwykły- płz                                     pył piaszczysty – płp IV – Ciężka – bardzo mało podatna                                     glina średnia – gs                                     glina średnia pylasta – gsp                                     glina ciężka – gc                                     glina ciężka pylasta – gcp                                     pył ilasty – płi                                     ił- i                                     ił pylasty – ip   Na stronie internetowej Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego w zakładce „Monitoring suszy” znajdują się mapy kategorii glebowych pozwalające określić podatnośc gleb na suszę.       Zagrożenie suszą rolniczą NA TERENIE GMINY WOLBROM wystapiło w okresach raportowania 2 , 3 i 4 i dotyczyło: zbóż jarych, zbóż ozimych, krzewów owocowych i truskawek na glebach kategorii I oraz w okresach raportowania 2 i 3 w uprawach zbóż jarych na glebach kategorii II. Na postawie w/w opracowania Klimatyczny Bilans Wodny przyniósł przekroczenia dla w/w upraw w stopniu maksymalnie do 30 %.    Biorąc pod uwagę powyższe, rolnicy z terenu gminy Wolbrom, których uprawy zbóż ozimych, zbóż jarych, krzewów owocowych i truskawek   znajdują się na glebach kategorii I oraz zbóż jarych rosnących na glebach kategorii II, a ucierpiały na skutek suszy, mogą wystąpić z wnioskiem o szacowanie szkód spowodowanych suszą. Inne rodzaje upraw poza w/w bez względu na kategorie gleb nie mogą być szacowane.   ZASADY POSTĘPOWANIA PO WYSTĄPIENIU SZKÓD W GOSPODARSTWIE ROLNYM Aby gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej został uznany za dotknięty niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym (suszą, gradem, deszczem nawalnym, ujemnymi skutkami przezimowania, przymrozkami wiosennymi, powodzią, huraganem, piorunem, obsunięciem się ziemi lub lawiną) muszą zostać spełnione następujące warunki: 1.    Gospodarstwo rolne winno posiadać minimalną powierzchnię- 1 ha fizyczny lub przeliczeniowy. 2.    Minimalna powierzchnia jednolitej uprawy na działce, na której zostały uszkodzone uprawy, nie może być mniejsza niż 0,1 ha.   Po stwierdzeniu szkód w gospodarstwie rolnym w wyniku suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny, rolnik powinien poinformować pisemnie o wystąpieniu szkód urząd gminy (złozyć wniosek), właściwy ze względu na położenie swoich gruntów. W przypadku, gdy rolnik posiada grunty rolne na terenie kilku gmin, o wystąpieniu szkód musi powiadomić wszystkie, właściwe ze względu na położenie gruntów, urzędy gmin (odrebny wniosek). Ponadto powinien podać dane o produkcji i szkodach w poszczególnych gminach na zbiorczym zestawieniu, które przekazuje do gminy właściwej ze względu na położenie największej części gospodarstwa spośród gmin w których wystąpiły szkody.

Zgłoszenie o wystąpieniu szkód rolnik powinien złożyć w urzędzie gminy (miasta) na obowiązującym wniosku o szacowanie szkód, dostępnym w urzędach gmin (miast). W zależności od rodzaju poniesionych szkód rolnik ma obowiązek wraz z wnioskiem wypełnić odpowiednie załączniki (załącznik I.2-I.9).  •Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami) oraz wpisać wszystkie wymagane dane. Brak pełnych danych będzie skutkował odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych.Do wniosku należy dołączyć również inne wymagane dokumenty, np. kopię wniosku złożonego do ARiMR o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego, wydruk z Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ).

Rolnik składając pod wnioskiem własnoręczny podpis wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadcza, ze znane są mu skutki składania fałszywych oświadczeń. Burmistrz, po wpłynięciu zgłoszeń rolników, wnioskuje do Wydziału Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie o dokonanie szacunku szkód przez komisję ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach, na których wystąpiły niekorzystne zjawiska atmosferyczne. Oszacowania wysokości szkód dokonują członkowie Komisji powołanej przez Wojewodę: – w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia przez producenta rolnego do urzędu gminy wniosku o oszacowanie szkód, poprzez lustrację na miejscu, jednak nie później niż: •od wschodów do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji (w przypadku suszy). W przypadku konieczności zbioru rośliny zgłoszonej do szacowania przed wizytą Komisji zaleca się pozostawienie poletka kontrolnego.Po oszacowaniu szkód przez Komisję, Wojewoda wdraża ustalone zasady w zależności od uruchomionego programu pomocy, a w szczególności potwierdza wysokość i zakres szkód na protokołach Komisji w przypadku, gdy szkody wynoszą  powyżej 30% średniej produkcji rolnej ( produkcja roślinna+produkcja zwierzęca ) z 3 lat poprzedzających rok wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.   Do pobrania:

Wniosek rolnika

Załączniki do wniosku 1.2 – 1.6.

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.