Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: 23 maja 2024 r. odbędzie się II sesja Rady Miejskiej w Wolbromiu

Główna treść

23 maja 2024 r. odbędzie się II sesja Rady Miejskiej w Wolbromiu

Informuje się mieszkańców MiG Wolbrom, że w dniu 23 maja 2024r. (czwartek) o godz. 1200 odbędzie się II sesja Rady Miejskiej w Wolbromiu. (Sala lustrzana Domu Kultury w Wolbromiu, ul. Leśna 2)

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miejskiej w Wolbromiu.

5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom z pracy w okresie między sesjami.

6. Zgłaszanie interpelacji i zapytań.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolbromiu

b) powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Wolbromiu

c) ustalenia liczby, rodzajów, składów liczbowych i osobowych oraz ogólnych zakresów działania stałych komisji Rady Miejskiej w Wolbromiu

d) zmiany budżetu gminy na rok 2024

e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolbrom f) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu

g) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej

h) pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Małopolskiego

i) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Małopolskiego

j) udzielenia dotacji celowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych

k) udzielenia dotacji celowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych

l) przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w 2024 roku

m) przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej za 2023 rok w Gminie Wolbrom”

n) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Wolbrom a Gminą Bolesław dotyczącego powierzenia Gminie Wolbrom realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia i zapewnienia miejsc w mieszkaniu wspomaganym

o) ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom

8. Odpowiedzi na interpelacje.

9. Wolne wnioski – sprawy różne.

10. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Wolbromiu

/-/Monika Krzywańska