Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Stan bezpieczeństwa w Gminie Wolbrom

Główna treść

Stan bezpieczeństwa w Gminie Wolbrom

Jak co roku, podczas obrad sesji Rady Miejskiej omawiany był stan bezpieczeństwa na terenie gminy. Zagadnienia i statystyki związane bezpieczeństwem przybliżyli zebranym przedstawiciele policji, straży pożarnej i straży miejskiej. Z prezentowanych materiałów wynika, że sytuacja nie zmienienia się drastycznie, niektóre rodzaje przestępstw, wykroczeń lub zajść się lekko nasiliły, inne zmniejszyły częstotliwość występowania – nasza gmina stosunkowo łagodnie funkcjonuje w ramach normy.

Policja

W roku 2013 Komisariat Policji w Wolbromiu wszczął  373 postępowań przygotowawczych (rok wcześniej przeprowadzono 346 takich postępowań, w roku 2011 -371 a 2010r. – 415).

Porównując z latami 2011 i 2012 wyraźnie spadła ogólna ilość stwierdzonych czynów (w roku 2013 zanotowano 640 czynów, w roku 2012 – 375, a w roku 2011 – 950). 253 z nich stanowiły czyny kryminalne. W porównaniu z latami ubiegłymi w 2013 roku nastąpił wyraźny wzrost przypadków kradzieży z włamaniem kiedy zanotowano 86 przypadków (w roku 2012 – 32, 2011 – 60, 2010 – 27), stwierdzono ponadto: 15 czynów uszkodzenia mienia (2012 – 16, 2011 – 18, 2010 – 22), 72 kradzieże (2012 – 68, 2011 – 98, 2010 – 111), 9 przypadków uszkodzenia ciała (2012 – 4, 2011 – 7, 2010 – 11), 2 – bójki i pobicia (2012 – 2, 2011 – 6, 2010 – 4). Zmniejszyła się ilość nieletnich sprawców czynów karalnych. W 2012  sprawcami nieletnimi były trzy osoby w 2012 – 7 osób, 2011 – 12 osób a w 2010r. – 23 nieletnich.

Ponadto w ubiegłym roku zatrzymano 100 nietrzeźwych kierowców ( 2012 – 93, 2011 – 87 i 2010 -71).  Funkcjonariusze Policji nałożyli 1076 mandatów karnych (w 2010 r. mandatów takich było 1014, w 2011 – 1200, a w 2012 – 977).

W ub. roku na drogach Miasta i Gminy Wolbrom doszło do 171 kolizji i 22 wypadków, w których obrażenia odniosło 28 osób (rok wcześniej w 9 wypadkach rannych było 14 osób, a w 2011 roku w 17 wypadkach śmierć poniosła jedna osoba, a 18 osób zostało rannych).

Straż Pożarna

Od lat na terenie powiatu działają dwie Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze, w Olkuszu i Wolbromiu. W JRG Olkusz zatrudnionych jest 41 strażaków, a w JRG Wolbrom 35 strażaków.

W 2013 roku na terenie powiatu olkuskiego miało miejsce ogółem 1244  zdarzeń (w 2012 r. -1433 zdarzeń, 2011r. -1394, 2010r. -752), w tym 387 pożarów (600 pożarów w 2012 r. 712  w 2011r. i 384 w 2010r.), 821 miejscowych zagrożeń ( 804 w 2012r.) i 36 alarmów fałszywych ( 29 w 2012r.).

Pożary stanowiły 31,2%, miejscowe zagrożenia 65,9% a alarmy fałszywe około 2,9% ogółu zdarzeń. W porównaniu do 2012 roku nastąpił spadek ogólnej liczby zdarzeń o 15,2%. Według rodzaju zdarzeń wzrost odnotowano w ilości miejscowych zagrożeń o 2,1%, natomiast w ilości alarmów fałszywych o 16,6%, natomiast odnotowano spadek pożarów w porównaniu do roku 2012 o 54,7%.

Statystycznie strażacy z powiatu olkuskiego w 2013 roku wyjeżdżali do zdarzeń co 7 godzin i 2 minuty, do pożaru co 22 godzin i 31 minut, do miejscowego zagrożenia co 10 godzin i 41 minut a do alarmu fałszywego co 10 dni i 3 godzin.

W skali powiatu odnotowano spadek ilości zdarzeń w większości gmin. Największy spadek zdarzeń odnotowano na terenach gmin: Bolesław 46,4%, Olkusz 37%, m. Bukowno 29,4%, Klucze 27,6% , Wolbrom 6,7%. Zdecydowana większość przypadków pożarów 96,1% to zdarzenia małe.

Pożary średnie stanowiły 3,8% wszystkich pożarów, nie odnotowano pożarów dużych i bardzo dużych w 2013 roku.

W powiecie olkuskim włączonych do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego jest 19 jednostek OSP,  w tym 6 z gm. Wolbrom. W naszej gminie działa ponadto 16 jednostek OSP spoza KSRG.


Udział jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej gminy w działaniach ratowniczych w 2013 r:

W ubiegłym roku najbardziej „pracowitymi” ratownikami okazali się druhowie z OSP Gołaczewy (tak krytykowani niedawno przez jedną z radnych…), którzy mogą się poszczycić największą ilością interwencji wśród 38 jednostek z powiatu nie zrzeszonych w KSRG, a w Gminie Wolbrom również w porównaniu z jednostkami z KSRG.

Spośród jednostek zrzeszonych w KSRG w działaniach ratowniczych najczęściej brali udział druhowie OSP Zarzecze –  38 interwencji (43 w 2012 roku, 49 w 2011r. i 48 w 2010r.), OSP Dłużec – 23 interwencje (23- 27- 56), OSP Poręba Dzierżna – 15 (4- 3-62 ), OSP Kąpiele Wielkie – 11 (12-11- 41), OSP Sulisławice – 8 (4-3-13) i OSP Wierzchowisko – 6 (6 -4-21)

Wśród jednostek spoza KSRG ochotnicy z OSP w Gołaczewach brali udział aż w 42 interwencjach (45 interwencji w 2012 r. 26 w  2011r.), OSP Strzegowa – 8 interwencji (8-5), Domaniewice – 7 (10 -13), Zasępiec – 6 (3 -2), Chrząstowice – 5 (7-5), Załęże – 4 (6-6), Poręba Górna – 4 (4-0), Jeżówka – 3 (2-3),  Lgota Wielka – 3 (2-1).

W 2013 roku w żadnej interwencji nie brały udziału jednostki z Brzozówki, Budzynia, Chełmu, Łobzowa, Miechówki, Podlesic II i Wolbromia.

Wiesław Biernacki