Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Absolutorium dla Burmistrza Adama Zielnika na zakończenie VII kadencji samorządu

Główna treść

Absolutorium dla Burmistrza Adama Zielnika na zakończenie VII kadencji samorządu

29 czerwca 2023 roku w sali lustrzanej Domu Kultury odbyła się jedna z najważniejszych sesji Rady Miejskiej w Wolbromiu, czyli sesja absolutoryjna – ostatnia w obecnej VII kadencji samorządu.

Tematami wiodącymi posiedzenia absolutoryjnej LXIX Sesji RM były tradycyjnie: raport o stanie Gminy, udzielenie Burmistrzowi wotum zaufania, zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok oraz udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy.

Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym, Burmistrz Miasta i Gminy zobowiązany jest przedstawić Radzie Miejskiej raport o stanie Gminy, który obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Miejskiej. Po przedstawieniu raportu, radni Rady Miejskiej udzielili Burmistrzowi Miasta i Gminy Wolbrom Adamowi Zielnikowi wotum zaufania za 2022 rok (Uchwała NR LXIX/572/2023) 15 głosami „za” przy 4 głosach przeciwnych (z Klubu Radnych PiS: Marek Ciepał, Monika Krzywańska, Radosław Kuś, Ireneusz Mudyń) i jednym nieoddanym głosie.

W kolejnych punktach porządku obrad, Rada Miejska zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2022r., sprawozdaniem finansowym gminy za 2022r., informacją o stanie mienia gminy, stanowiskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy i pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2022r. Uchwała NR LXIX/573/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2022 została przyjęta 20 głosami „za”.

Natomiast – 16 głosami „za” i 4 głosami przeciw (z Klubu Radnych PiS: Marek Ciepał, Monika Krzywańska, Radosław Kuś, Ireneusz Mudyń) radni Rady Miejskiej Uchwałą NR LXIX/574/2023 udzielili Burmistrzowi Adamowi Zielnikowi absolutorium za 2022 rok, co oznacza, że wykonanie budżetu za rok 2022 było zgodne z planem i zasadami obowiązującymi samorządy.

Uchwałę absolutoryjną radni przyjęli oklaskami na stojąco. Gratulacje z uzyskania wotum zaufania, przyjęcia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy, ale przede wszystkim udzielenia absolutorium złożył Burmistrzowi Zielnikowi w imieniu Prezydium Rady Miejskiej Przewodniczący RM Bartłomiej Żurek. Następnie, wraz z Wiceprzewodniczącymi Rady – radną Ewą Kazimierską oraz radnym Arturem Pajkiertem wręczyli okazałe bukiety kwiatów Burmistrzowi Adamowi Zielnikowi, Zastępcy Burmistrza – Bożenie Koniecznej i Skarbnik Edycie Żuchowicz-Reszce.

Galeria zdjęć (kliknij)