Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Będzie nowy zespół

Główna treść

Będzie nowy zespół

Już w ubiegłym roku zapowiedziane były działania, które mają na celu ograniczenie wydatków na koszty osobowe w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wolbrom. Konieczne zmiany mają być wdrażane tak, aby jak najbardziej minimalizować koszty społeczne. Na najbliższej, styczniowej sesji Rady Miejskiej w Wolbromiu na wniosek burmistrza będzie procedowana uchwała o połączeniu Szkoły Podstawowej nr 1 z Przedszkolem Publicznym nr 1 w zespół szkolno-przedszkolny.

Decyzja o potrzebie połączenia placówek wynika przede wszystkim z wprowadzanych właśnie zmodyfikowanych przepisów oświatowych. Nowy rząd co prawda wycofuje się z wcześniejszych decyzji poprzedników dotyczących rozpoczynania edukacji szkolnej przez sześciolatki, ale nie zrezygnował z gwarancji zapewnienia miejsc w przedszkolu 3 i 4-latkom. W przyszłym roku szkolnym Gmina Wolbrom może znaleźć się w  sytuacji, kiedy w PP nr 1, które można przyjąć 150 dzieci, chętnych do korzystania z edukacji przedszkolnej może być 240… Już teraz problem nadwyżki przedszkolaków rozwiązywany jest w PP1 poprzez prowadzenie zajęć dla 25 dzieci w tzw. zespole popołudniowym.

Sprawdzone rozwiązanie tego problemu, które stanie się dobrym wzorem dla kolejnych przekształceń,  z powodzeniem funkcjonuje już  po drugiej stronie miasta. Sprawę zwiększenia potencjału dwóch budynków załatwiło powołanie zespołu szkolno-przedszkolnego, powstałego przez połączenie PP2 i ZS Pod Lasem .  Wolne miejsca  dla maluchów (3i 4-latków) w budynku przedszkola przy ul. Młyńskiej utworzono poprzez przeniesienie starszych dzieci do budynku szkoły przy ul. Pod Lasem i utworzenie tam oddziału przedszkolnego dla 6 i 5 latków. Ponieważ Szkoła Podstawowa nr 1, będąca laureatem projektu „Mam 6 lat”, jest świetnie przygotowana do przyjęcia małych dzieci już od jakiegoś czasu, w tym przypadku nie będzie nawet konieczności specjalnych kosztownych przeróbek, które były konieczne w przypadku ZS Pod Lasem. Szkoła przy Mariackiej nie tylko posiada odpowiednie węzły sanitarne i inne pomieszczenia wymagane dla młodszych uczniów i przedszkolaków, ale także wyposażona jest w piękny plac zabaw i inne udogodnienia.

Idea połączenia placówek w jeden organizm administracyjny jest zgodna z przyjętymi przez burmistrza Adama Zielnika zasadami ograniczania kosztów. -Plany racjonalizacji wydatków na oświatę przedstawiłem dyrektorom i radnym podczas ubiegłorocznych spotkań w sprawie opracowywanych wtedy zasad planowania arkuszy organizacyjnych, a co za tym idzie wydatków osobowych w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wolbrom. Wspominałem wtedy o planie połączenia w jeden zespół trzech jednostek: przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum. Później pojawił się rządowy pomysł ewentualnej likwidacji gimnazjów i w związku z tym z projektu włączenia Gimnazjum nr 4 do tego zespołu się wycofałem – wyjaśnia burmistrz.

– Dla dzieci, ich rodziców, a także pracowników obu placówek – zarówno nauczycieli, jak i obsługi, zasadniczo nic się nie zmieni – zapowiada Adam Zielnik. – Dostrzegalną na pierwszy rzut oka nowością będzie głównie to, że nowy zespół szkolno-przedszkolny będzie miał jednego wspólnego dyrektora i jednego zastępcę, a na obydwu budynkach oprócz dotychczasowych, zawisną  dodatkowe tabliczki. Dotychczasowe: SP nr 1 i PP nr 1 nadal będą funkcjonować jako odrębne placówki oświatowe, ale w ramach jednego zespołu szkolno – przedszkolnego. Planowane korzyści dla Gminy , oprócz pozyskania dodatkowych miejsc w przedszkolu dla młodszych dzieci, to oszczędności rzędu 100 tys. zł rocznie, wynikające ze zmniejszenia liczby etatów związanego z obniżeniem obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć oraz dodatku funkcyjnego osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych.

Ostateczną decyzję o powołaniu nowego zespołu szkolno-przedszkolnego podejmą radni na sesji już w styczniu. W dalszej kolejności prowadzone będą działania reorganizacyjne, aby w łagodny i płynny sposób nowy rok szkolny rozpocząć już w zmienionej strukturze. – Konieczne będzie przeprowadzenie konkursu na dyrektora „nowej” jednostki, który będzie odpowiedzialny za wychowawcze i ekonomiczne funkcjonowanie placówki oraz administrowanie mieniem. Utworzenie zespołu umożliwi zatrudnienie nauczycieli nie w szkole, czy w przedszkolu, ale w zespole. Wpłynie to na wydajność ich pracy oraz bardziej racjonalne dysponowanie zasobami ludzkimi oraz godzinami, wynikającymi z planu nauczania. Wszyscy nauczyciele i personel pomocniczy zachowają swoje stanowiska pracy na dotychczasowych zasadach – tłumaczy Adam Zielnik, dodając, że dodatkową korzyścią będzie również realizacja zadań pozaszkolnych jednostek wchodzących w skład zespołu, np. w zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Projektowana organizacja nie wpłynie w żadnym stopniu negatywnie na proces nauczania, wychowania i opieki, natomiast ułatwi organizację pracy, związaną m.in.  z wprowadzeniem w życie zmian dotyczących obowiązku szkolnego oraz przebiegu procesu rekrutacji, a co za tym idzie polepszy  organizację kontaktów i współpracy  z rodzicami. Wszystkie dzieci będą się kształcić dalej na tych samych zasadach, w tych samych klasach, z tymi samymi wychowawcami – podkreśla burmistrz.