Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Bezpieczna gmina

Główna treść

Bezpieczna gmina

Jak co roku, podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej omawiany był stan bezpieczeństwa na terenie gminy. Zagadnienia związane bezpieczeństwem przybliżyli zebranym przedstawiciele policji, straży pożarnej i straży miejskiej. Z materiałów przygotowanych na sesję wynika, że stan nie zmienienia się drastycznie, niektóre rodzaje przestępstw, wykroczeń lub zajść się lekko nasiliły, inne zmniejszyły częstotliwość występowania – nasza gmina stosunkowo łagodnie funkcjonuje w ramach normy.

Straż Miejska

W 2014 roku funkcjonariusze Straży Miejskiej przeprowadzili 1156 interwencji, w tym: nałożyli łącznie 141 mandaty karne na ogólną kwotę 13.880,00 zł. Mandaty nałożono między innymi za wykroczenia:

– przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w ruchu drogowym- 109 mandatów na kwotę 10.950 zł.

– przeciwko ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 8 mandaty na kwotę 800 zł.

– przeciwko ustawie o wychowaniu w trzeźwości – 7 mandatów na kwotę 600 zł.

– przeciwko urządzeniom użytku publicznego – 5 mandatów na kwotę 750 zł.

– przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu – 9 mandatów na kwotę 700 zł.

Ponadto skierowano 2 wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w Olkuszu w związku z odmową uiszczenia mandatu, 60 spraw przekazano innym instytucjom.

W ubiegłym roku SM odwiozła 27 nietrzeźwych osób do miejsc zamieszkania.

Spośród 473 zgłoszeń i próśb o interwencję, jakie wpłynęły od mieszkańców, 5 spraw przekazano Policji do dalszego postępowania. Skargi dotyczyły głównie sporów sąsiedzkich, wylewania nieczystości i fekaliów do rowów przydrożnych i działki sąsiadów oraz wałęsających się psów. Choć większość spraw załatwiono polubownie, w 52 przypadkach zostały nałożone mandaty karne.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej wspomagali Policję w zabezpieczaniu 43 miejsc różnych zdarzeń i wypadków drogowych. Patrole SM zatrzymali ponadto jednego kierującego w stanie po spożyciu alkoholu.

W 2014 roku funkcjonariusze SM kontynuowali kontrole wypuszczania ścieków do przydrożnych rowów szczególnie w sołectwach: Strzegowa, Dłużec, Gołaczewy, Chełm i Łobzów.

Do najbardziej dokuczliwych przestępstw dla naszego społeczeństwa należy zaliczyć przestępstwa drobne, dotykające najczęściej ludzi mniej zamożnych w postaci drobnych kradzieży i włamań. Zwiększa się ilość wybryków chuligańskich, popełnianych przez coraz młodszą młodzież, wracającą z zabaw i dyskotek  pod wpływem alkoholu. Istotnym problemem są też wykroczenia drogowe zwłaszcza nieprzestrzeganie znaków drogowych w tym przede wszystkim znaku zakazu zatrzymywania. Choć są przez społeczeństwo na ogół bagatelizowane, stwarzają bardzo duże zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym, tak jak na skrzyżowaniu ulicy Krakowskiej i Żurawia. Wykroczenia te utrudniają przejazd powodując tamowanie ruchu na wąskich ulicach o dużym nasileniu ruchu tak jak ulice:  Miechowska, Krakowska, Kościuszki, 20 Straconych czy Żwirki i Wigury.

Policja

Porównując z rokiem 2013 nieznacznie zmalała  ilość czynów stwierdzonych – 304  (375 w roku 2013). Zanotowano spadek o 7 przypadków kradzieży cudzej rzeczy (72 w 2013r, w 2014 – 65), spadła też ilość kradzieży z włamaniem- w 2014 roku stwierdzono 46 przypadków a w 2013r. – 86 przypadków.

W 2014 r. doszło do trzech przypadków rozbojów i wymuszeń, rok wcześniej zanotowano dwa zdarzenia. Przypadków uszkodzenia mienia stwierdzono 16 (rok wcześniej było ich 15).

Na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa (z wyłączeniem nietrzeźwych kierujących) funkcjonariusze KP Wolbrom zatrzymali 109 sprawców czynów karalnych czyli o 11 więcej niż rok wcześniej. Ujawniono ponadto 50 nietrzeźwych kierujących (w 2013r. 100). W ubiegłym roku funkcjonariusze Policji nałożyli 1263 mandaty karne czyli o 187 więcej niż w roku 2013. W ub. roku na drogach Miasta i Gminy Wolbrom doszło do 162 kolizji i 18 wypadków drogowych, w których obrażenia odniosło 28 osób a 4 osoby poniosły śmierć. Rok wcześniej zanotowano101 kolizji i 22 wypadki w których 28 osób odniosło rany.

Straż Pożarna

W 2014 roku na terenie powiatu olkuskiego miało miejsce 1305 zdarzeń, w tym 450 pożarów, 816 miejscowych zagrożeń i 39 fałszywych alarmów. W gminie Wolbrom zanotowano 319 zdarzeń.

Zdecydowana większość przypadków pożarów 89,5% to zdarzenia małe. Pożary średnie stanowiły 10,5% wszystkich pożarów, nie odnotowano pożarów dużych i bardzo dużych. Wśród miejscowych zagrożeń, małe stanowiły 12,7%, lokalne 83,8%, średnie 3,3%. Odnotowano jedno zdarzenie duże (0,12%) natomiast nie odnotowano zdarzenia gigantycznego.

Statystycznie strażacy z powiatu olkuskiego w 2014 roku wyjeżdżali do zdarzeń co 6 godzin 42 minut,  do pożaru co 19 godzin 28 minut, do miejscowego zagrożenia co 10 godzin 44 minut a do alarmu fałszywego co 9 dni 8 godzin.

W powiecie olkuskim włączonych do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego jest 19 jednostek OSP,  w tym 6 z gm. Wolbrom. W naszej gminie działa ponadto 16 jednostek OSP spoza KSRG.

Udział jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych należących Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z terenu naszej gminy w działaniach ratowniczych w 2014 r:

OSP Zarzecze – 41 interwencji,  OSP Dłużec – 32, OSP Kąpiele Wielkie –12, OSP Poręba Dzierżna – 7 oraz OSP Sulisławice i OSP Wierzchowisko po 5 interwencji.

Wśród jednostek spoza KSRG: Gołaczewy – 50 interwencji, Domaniewice – 15, Załęże – 13, Poręba Górna – 6, Strzegowa – 5, Zasępiec – 5, Chrząstowice – 3,  Chełm – 2, Łobzów – 2, Budzyń -1, Jeżówka – 1. W żadnej interwencji nie brały udziału jednostki z Brzozówki, Lgoty Wielkiej, Wolbromia, Miechówki i Podlesic II.