Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolbromiu

Główna treść

Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolbromiu

Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolbromiu.

Forma zatrudnienia: Umowa o pracę

Kandydaci winni spełniać następujące warunki:

1.Wymagania niezbędne (formalne):

– obywatelstwo polskie,

– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

– nieposzlakowana opinia,

– wykształcenie wyższe magisterskie w specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej lub ukończone studia podyplomowe o specjalizacji organizacja pomocy społecznej,

– niekaralność prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

– stan zdrowia pozwalający na pracę na stanowisku wskazanym w ogłoszeniu,

– doświadczenie zawodowe – minimum 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni w pomocy społecznej.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolbromiu” w Urzędzie Miasta i Gminy Wolbrom, ul. Krakowska 1, 32-340 Wolbrom – Biuro Obsługi Klienta lub przesłać pocztą na adres tut. Urzędu w terminie do 10.03.2023 roku do godz. 14-tej.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej podanym terminie nie będą rozpatrywane (w przypadku przesyłki pocztowej liczy się data wpływu do Urzędu).

Szczegóły ogłoszenia dostępne na: https://bip.malopolska.pl/umigwolbrom,m,420919,2023.html