Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Burmistrz MiG Wolbrom ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego w Urzędzie Miasta i Gminy w Wolbromiu

Główna treść

Burmistrz MiG Wolbrom ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego w Urzędzie Miasta i Gminy w Wolbromiu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WOLBROM OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO URZĘDNICZE Głównego Księgowego w Urzędzie Miasta i Gminy w Wolbromiu

Wymagania niezbędne (formalne): Kandydaci winni spełniać następujące warunki:

1. obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego,

2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko: mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

4. nieposzlakowana opinia,

5. znajomość języka polskiego, w mowie i piśmie, w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego

6. spełnianie jednego z poniższych warunków:

1. ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,

2. wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

3. posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

7. posiadanie 5-letniego stażu pracy,

8. dobra znajomość obsługi komputera – pakiet MS Office, programów finansowo-księgowych.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko – głównego księgowego w Urzędzie Miasta i Gminy w Wolbromiu”, w Urzędzie Miasta i Gminy Wolbrom, ul. Krakowska 1, 32-340 Wolbrom – Biuro Obsługi Klienta lub przesłać pocztą na adres tut. Urzędu w terminie do 16.10.2023 roku do godz. 14-tej.

Szczegółowe informacje o konkursie ogłoszonym w dniu 3.10.2023 r. oraz załączniki dostępne na stronie pod linkiem:
https://bip.malopolska.pl/umigwolbrom,a,2342159,burmistrz-miasta-i-gminy-wolbrom-oglasza-konkurs-na-stanowisko-urzednicze-glownego-ksiegowego-w-urze.html