Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Burmistrz MiG Wolbrom ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Techniczno- Inwestycyjnym w Urzędzie Miasta i Gminy w Wolbromiu

Główna treść

Burmistrz MiG Wolbrom ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Techniczno- Inwestycyjnym w Urzędzie Miasta i Gminy w Wolbromiu

  1. Forma zatrudnienia: Umowa o pracę

2.Wymagania niezbędne (formalne): Kandydaci winni spełniać następujące warunki:

1. obywatelstwo polskie, lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3. nieposzlakowana opinia,

4. wykształcenie średnie o kierunku budownictwo lub wyższe o kierunku: budownictwo, architektura

5. posiadanie co najmniej 3 – letniego stażu pracy

6. niekaralność prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7. stan zdrowia pozwalający na pracę na stanowisku wskazanym w ogłoszeniu,

Uwaga: osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko – podinspektora w Wydziale Techniczno-Inwestycyjnym”, w Urzędzie Miasta i Gminy Wolbrom, ul. Krakowska 1, 32-340 Wolbrom – Biuro Obsługi Klienta lub przesłać pocztą na adres tut. Urzędu w terminie do 30.11.2023 roku do godz. 14-tej.

Szczegółowe informacje o konkursie (kliknij)