Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Burmistrz podpisał umowę na budowę chodnika w Brzozówce (II i III etap)

Główna treść

Burmistrz podpisał umowę na budowę chodnika w Brzozówce (II i III etap)

Zakończyło się ogłoszone przez Gminę Wolbrom postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę chodnika dla pieszych wraz z kanalizacją deszczową i przebudową urządzeń obcych w ciągu drogi gminnej K120588K w miejscowości Brzozówka” – etap II i III. Z grona aż 13 oferentów wybrano najkorzystniejszą ofertę.

Jest nią złożona przez firmę z Brzozówki – FHU IVA Iwety Kowalczyk, która na realizację niniejszego zadania zadeklarowała kwotę 960.185,03 zł. brutto. Warto zaznaczyć, iż Gmina Wolbrom zamierzała przeznaczyć na ten cel kwotę brutto w wysokości 984 tys. złotych.
Umowę z wykonawcą na realizację zadania w terminie do 365 dni od dnia zawarcia umowy, Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom Adam Zielnik zawarł w dniu 12 sierpnia b.r.

Zakres robót w ramach powyższego zadania przewiduje w szczególności:
Budowę II i III etapu chodnika na odcinku około 940 m. wraz z kanalizacją deszczową przy drodze gminnej nr 120588K w Brzozówce. Zakres obejmuje roboty przygotowawcze, roboty ziemne, budowę kanalizacji deszczowej, budowę chodnika, nawierzchnię drogi z asfaltobetonu, roboty wykończeniowe. Planowany termin zakończenia inwestycji to sierpień 2022 r.