Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Burmistrz powierzył nominacje i awanse nauczycielom

Główna treść

Burmistrz powierzył nominacje i awanse nauczycielom

Za tydzień początek roku szkolnego, a już dziś Burmistrz MiG Wolbrom Adam Zielnik wręczył uroczyście dwie nominacje dyrektorskie, jeden akt awansu zawodowego nauczycielom pracującym w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wolbrom, a także udzielił pełnomocnictwa o podejmowania wszelkich czynności związanych z rozpoczęciem prawidłowego funkcjonowania oraz kierowania pracą Klubu Dziecięcego w Chrząstowicach.

Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Wierzchowisku na najbliższe 5 lat szkolnych tj, do 31.08.2022 r. burmistrz powierzył Ewie Przyjemskiej-Kondziołce. Z kolei kierowanie Szkołą Podstawową w Chełmie burmistrz powierzył na ten sam okres dotychczasowej dyrektor Niepublicznych Szkół Podstawowych w Porębie Górnej i Porębie Dzierżnej Barbarze Marchajskiej.

Kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wierzchowisku w osobie Pani Ewy Przyjemskiej-Kondziołki wyłoniono w drodze konkursu w dniu 14 lipca 2017 r. Nowa dyrektor, która zastąpi odchodzącego na emeryturę Leopolda Straszaka jest nauczycielem dyplomowanym. Wcześniej pracowała jako nauczyciel w SP Nr 1 w Wolbromiu i Gimnazjum Nr 1 w Wolbromiu. Od 1 września 2012 r. do 31 sierpnia 2017 r. pracowała w Kuratorium Oświaty w Krakowie na stanowisku wizytatora i starszego wizytatora.
Posiedzenie komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Chełmie odbyło się jeszcze w lutym 2017 r. Do konkursu nie zgłosił się żaden kandydat. W związku z powyższym, działając zgodnie z art. 36a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom, po uzyskaniu pozytywnej opinii Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie i pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej w Chełmie, powierzył stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Chełmie na 5 lat szkolnych, tj. od 01.09.2017 r. do 31.08.2022 r. Pani Barbarze Marchajskiej. Pani Barbara Marchajska spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek. Nowa dyrektor jest nauczycielem dyplomowanym. Od lipca 2014 r. pełniła funkcję dyrektora Niepublicznych Szkół Podstawowych w Porębie Dzierżnej i Porębie Górnej. Była również dyrektorem Niepublicznych Przedszkoli w Porębie Dzierżnej i Porębie Górnej oraz Chrząstowicach.

Awanse na stopień nauczyciela mianowanego otrzymała nauczycielka języka angielskiego Pani Paulina Strózik, która 22 sierpnia zakończyła zdanym egzaminem kolejną ścieżkę awansu zawodowego.

W związku z utworzeniem na mocy uchwały nr XXXVII/372/2017 RM w Wolbromiu z dn. 29 czerwca 2017 r. Klubu dziecięcego w Chrząstowicach, Burmistrz Adam Zielnik udzielił pełnomocnictwa Pani Darii Janosik do podejmowania wszelkich czynności związanych z rozpoczęciem prawidłowego funkcjonowania tejże placówki. Pełnomocnictwo zostało udzielone z dniem 17 sierpnia 2017r. do czasu ustania stosunku pracy.