Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Burmistrz z absolutorium za rok 2013

Główna treść

Burmistrz z absolutorium za rok 2013

Podczas wtorkowej Sesji, Rada Miejska na wniosek Komisji Rewizyjnej, stosunkiem głosów 15 – za, 3 -przeciwnych i 1- głosie wstrzymującym się, udzieliła Burmistrzowi Janowi Łaksie absolutorium. Wcześniej, również Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu za rok 2013. Oznacza to, że wykonanie budżetu za rok ubiegły było zgodne z planem i zasadami obowiązującymi samorządy.

Zanim radni uchwalili najważniejszą z uchwał, czyli absolutoryjną, nie obeszło się tym razem bez miłych niespodzianek. Po otwarciu sesji i przyjęciu porządku obrad Przewodniczący RM Włodzimierz  Żurek oddał głos przedstawicielom Stowarzyszenia Wędkarskiego przy WSM, jego prezes a zarazem radny, Stanisław Biernacki wraz z członkami Zarządu Stowarzyszenia wręczyli okazały puchar oraz listy gratulacyjne burmistrzowi i jego zastępczyni, przyznane uchwałą Zarządu Stowarzyszenia w dowód uznania za zaangażowanie i efektywna pracę na rzecz Stowarzyszenia. Drugą miłą niespodzianką było przybycie na sesję młodzieży szkolnej z SP nr 1 w Wolbromiu. Szóstoklasiści, którzy wcześniej zapoznali się z pracą UMiG i innych instytucji poznawali szczegóły dotyczące zasad samorządności lokalnej – pracy radnych i burmistrza. W ramach zgłaszania interpelacji uczniowie zadali kilka pytań nurtujących młodych ludzi, a dotyczących spraw codziennych z życia miasta i gminy. Burmistrz z chęcią na nie odpowiadał po czym podziękował serdecznie młodzieży za ich uczestnictwo i zaprosił do wspólnego zdjęcia wraz z radnymi.

Po przerwie przystąpiono do obrad. Skarbnik Jan Turek przedstawił sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu, a potem przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Andrzej Gil, zapoznając z pozytywnie zaopiniowanymi przez Komisję sprawozdaniami, przedstawił następnie wniosek o udzielenie absolutorium burmistrzowi.

Warunkiem pozytywnej oceny przez Radę wykonania budżetu gminy była jak zwykle opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej. RIO, biorąc pod uwagę przedłożone przez burmistrza sprawozdania finansowe, informację o stanie mienia oraz sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Wolbrom za rok 2013, zaopiniowała pozytywnie przedłożone wymagane dokumenty. W sentencji uzasadniającej opinię czytamy, że sprawozdanie z wykonania budżetu, zawierające zestawienie dochodów i wydatków, wynikające z zamknięć rachunków budżetu gminy zostało opracowane w wymaganą prawem szczegółowością, a budżet w swoich podstawowych wielkościach w zakresie dochodów i wydatków został zrealizowany poprawnie. Z równie pozytywnie ocenionym przez Regionalną Izbę Obrachunkową wnioskiem o udzielenie burmistrzowi absolutorium Komisji Rewizyjnej zapoznał radnych przewodniczący RM, Włodzimierz Żurek.

W nieprzeciągającej zbytnio dyskusji, prym wiódł tradycyjnie radny Kazimierz Pacia. Jak zwykle niezadowolony radny, jeszcze przed głosowaniem, oznajmił, że nie będzie głosował za absolutorium, gdyż sądzi, że budżet nie został wykonany zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Zdecydowana większość radnych była jednakże innego zdania. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniami, opinią RIO, o stanie mienia Gminy Wolbrom i stanowiskiem Komisji Rewizyjnej 15. głosami – za, 3. przeciwnymi i 1. głosie wstrzymującym się, Rada Miejska udzieliła Burmistrzowi Janowi Łaksie absolutorium za rok 2013. O realizacji  budżetu Gminy Wolbrom w roku 2013  można przeczytać na http://new.wolbrom.pl/Miasto-i-Gmina-Wolbrom/Aktualnosci/2014/05/Realizacja-budzetu-Gminy-Wolbrom-w-roku-2013. Pisaliśmy już o tym także w poprzednim wydaniu KW.

W dalszym porządku obrad radni przystąpili do prac nad kolejnymi projektami uchwał. Jednomyślnie przychylili się do wprowadzenia zmian w Statucie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolbromiu, polegających na zapewnieniu dziennego pobytu dla zwiększonej liczby osób (39 osoby) z zaburzeniami psychicznymi. Osiemnastoma głosami „za” przy jednym wstrzymującym się, przyjęty został projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego, dotyczącej wyznaczenia aglomeracji Wolbrom obejmującej teren miasta Wolbrom i część Łobzowa, z liczbą 12 879 mieszkańców z oczyszczalnią zlokalizowaną w Wolbromiu.

Przez radnych rozpatrywane były także inicjatywy uchwałodawcze przygotowane przez grupy radnych.

Pierwszą z nich była inicjatywa grupy radnych w sprawie ustalenia zasad udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, których użytkownikami wieczystymi są jednostki OSP, w prawo własności. Opiniujące projekt wspólnie: Komisja ds. Budżetu i Praworządności oraz Komisja ds. Rozwoju, Infrastruktury Komunalnej, Komunikacji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w wyniku głosowania wydały opinie negatywną stwierdzając, że przedłożony projekt uchwały zawiera błędy formalne, jak również to, iż dotyczy tylko jednej jednostki OSP.

Ostatecznie, Rada Miejska w wyniku głosowania uchyliła projekt tej uchwały.

Jako druga omawiana była inicjatywa Klubu Radnych „ Decydujmy Wspólnie” w sprawie zobowiązania Burmistrza MiG do przedłożenia szczegółowej analizy funkcjonowania systemu odbioru i gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy za okres od 1 lipca 2013 do 1 lipca 2014. Przedłożony projekt uchwały Komisje w/w/przyjęły pozytywnie, uznając za zasadne pozostawienie bez zmian obowiązujących na dzień dzisiejszy stawek opłat do czasu uchwalenia przez Sejm i wejścia w życie proponowanych nowelizacji przepisów „ustawy śmieciowej”. Projekt został przez radnych przyjęty.

Kolejna inicjatywa grupy radnych dotyczyła zmiany uchwały dotyczącej wyboru metody ustalenia opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości. W wyniku głosowania obie Komisje zaopiniowały projekt negatywnie, ponieważ zaproponowane stawki nie pokryją pełnych kosztów jakie ponosi gmina w związku z obsługą obowiązującego systemu gospodarki odpadami, co jest niezgodne z zasadami. Projekt ostatecznie nie został poddany pod głosowanie, gdyż po dyskusji, radny Marcin Maciora w imieniu wnioskodawców wycofał projekt z porządku obrad.Uchwałami dodatkowymi, jakie zostały przez radnych przyjęte, były projekty w sprawach: zmiany budżetu gminy za 2014 r na wniosek dyrektora ZS w Gołaczewach o zwiększenie planu dochodów o kwotę 6000 zł do poziomu 13 000 zł (projekt przyjęty jednomyślnie), a także zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury, na które składa się m.in: bilans, rachunek zysków i strat.

Wiesław Biernacki