Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Cała prawda o konkursie

Główna treść

Cała prawda o konkursie

Ponieważ sprawa wolbromskiej piłki nożnej budziła i wciąż budzi wiele emocji podajemy wyczerpującą informację, zawierającą szczegóły dotyczące przeprowadzonego ostatnio konkursu na „Wspieranie realizacji zadania w prowadzeniu działalności w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – piłka nożna, wśród mieszkańców Miasta i Gminy Wolbrom”, w którym wygrała oferta złożona przez Stowarzyszenie „Akademia Piłkarska Przebój Wolbrom”.

Na konkurs wpłynęły trzy oferty, ale TYLKO jedna z nich spełniała warunki formalne. W pozostałych dwóch ofertach znalazły się DYSKWALIFIKUJĄCE błędy formalne.

W załączeniu prezentujemy protokół komisji konkursowej, który dokładnie opisuje wszystkie oferty, a zwłaszcza błędy, które w nich wystąpiły:


Protokół z przebiegu konkursu na wspieranie realizacji zadania w prowadzeniu działalności w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – piłka nożna wśród mieszkańców Miasta i Gminy Wolbrom.


W dniach 12-13 marca 2014 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Wolbromiu konkurs ofert na w/w zadanie przeprowadziła komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 21/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom z dnia 27 lutego 2014 r.
W skład komisji konkursowej wchodzą następujące osoby:
1. Jadwiga Marchaj – przewodniczący Komisji;
2. Kinga Cupiał – sekretarz;
3. Dominik Świerczek – członek;
4. Magdalena Mazur – członek
5. Marzena Probierz – członek.

Komisja pracowała w następującym składzie: Jadwiga Marchaj, Dominik Świerczek, Magdalena Mazur, Kinga Cupiał. Pani Marzena Probierz była nieobecna.

Do konkursu wpłynęły 3 oferty złożone przez:
1.    Stowarzyszenie „Akademia Piłkarska Przebój Wolbrom” w dniu 11.03.2014 r.
2.    Łobzowski Ludowy Klub Sportowy „Jura” w dniu 11.03.2014 r.
3.    Stowarzyszenie Klub Sportowy „Przebój 1937” w Wolbromiu w dniu 11.03.2014 r.
W/w oferty wpłynęły w podanym w ogłoszeniu terminie.

Zgodnie z § 5 Regulaminu pracy komisji konkursowej w otwarciu ofert uczestniczyli przedstawiciele:
•    Stowarzyszenia „Akademia Piłkarska Przebój Wolbrom” Pan Marcin Osuszek
•    Stowarzyszenia Klub Sportowy „Przebój 1937” w Wolbromiu Pan Tomasz Wicher.
Po dokonaniu otwarcia ofert w dniu 12 marca 2014 r. członkowie komisji przystąpili do oceny formalnej złożonych ofert.

Oferty niespełniające wymogów formalnych:

Oferta nr 2 złożona przez Stowarzyszenie Klub Sportowy „Przebój 1937” w Wolbromiu posiada następujące braki/nieprawidłowości:
•    zadanie nie jest zgodne z założeniami konkursu (nie podano liczby adresatów, do których kierowane jest zadanie publiczne). Z ogłoszenia konkursu wynika, iż musi ono być skierowane do grupy minimum 100 osób;
•    kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania nie jest poprawna pod względem rachunkowym. Dokonano złego wyliczenia procentowego w tabeli: przewidywane źródła finansowania zadania publicznego. Ponadto kosztorys ze względu na rodzaj kosztów posiada błędy rachunkowe, które w rezultacie zmieniają koszt całkowity zadania.
•    W rubryce NIP i REGON widnieje zapis „nie dotyczy”. Biorąc pod uwagę taką treść komisja jednogłośnie stwierdziła, iż na dzień składania oferty klub nie posiada numerów NIP i REGON.

Oferta nr 3 złożona przez Łobzowski Ludowy Klub Sportowy Jura posiada braki/nieprawidłowości:
•    kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania nie jest poprawna pod względem formalno-rachunkowym. Dokonano złego wyliczenia procentowego w tabeli: przewidywane źródła finansowania zadania publicznego. Ponadto w tabeli: kosztorys ze względu na rodzaj kosztów w pkt II Koszt zadania publicznego w tym koszty administracyjne po stronie ŁLKS Jura – poz. 7 jako ilość jednostek wpisano „według potrzeb”. Taki sposób kalkulacji nie pozwala na dokonanie prawidłowego wyliczenia kosztów;
•    kosztorys zadania nie uwzględnia sposobu kalkulacji kosztów. W pkt IV ppkt 1 oferty, Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów w kolumnie 5 – rodzaj miary, zostało wpisane do każdej pozycji rodzaju kosztów złotówka jako rodzaj miary;
•    brak sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonania zadania publicznego za rok 2013, co stanowiło wymóg ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie w 2014 roku realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (pkt V ust. 3 lit. c). Na ocenę oferty wpłynął również fakt, iż Łobzowski Ludowy Klub Sportowy „Jura” w sposób niezgodny z prawem wykorzystał część dotacji przyznanej na 2012 rok. Prawomocną decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie nr SKO.SW/4101/36/2013 z dnia 14 maja 2013 r. ŁLKS „Jura” został zobowiązany do zwrotu dotacji przyznanej na rok 2012, wykorzystanej niezgodnie z jej przeznaczeniem w wysokości 4 837, 45 zł wraz z należnymi odsetkami. Powyższego obowiązku klub nie wykonał. Na obecną chwilę nie można również uznać za rozliczoną dotację przyznaną na rok 2013. Trwa korespondencja dotycząca złożenia przez ŁLKS „Jura” wyjaśnienia stwierdzonych nieprawidłowości w sprawozdaniu za rok 2013.

Oferty spełniające wymogi formalne:

Oferta nr 1 złożona przez Stowarzyszenie „Akademia Piłkarska Przebój Wolbrom”.

Oferta nr 1 spełnia wymagania merytoryczne, uzyskując średnią ocenę 45,5 pkt.

W związku z powyższym komisja proponuje udzielenie dotacji na realizację wspomnianego zadania w 2014 r. następującemu oferentowi:

1. Stowarzyszenie „Akademia Piłkarska Przebój Wolbrom”.

Protokół sporządziła i odczytała sekretarz komisji Kinga Cupiał.

Podpisy członków komisji

Wolbrom, dnia 13 marca 2014 r.

Tyle protokół z konkursu.

Informujemy także, że Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom, ani żadna jednostka mu podległa NIE MA uprawnień do rozliczania upadającego KS Przebój Wolbrom, który jest jednostką samodzielną, posiadającą własne statutowe organa kontrolne. Wszystkie dotacje udzielane Klubowi przez Gminę Wolbrom w ciągu poprzednich lat były rozliczane prawidłowo.