Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Czy powstanie jednostka pomocnicza Miasto Wolbrom? – zaczynamy konsultacje

Główna treść

Czy powstanie jednostka pomocnicza Miasto Wolbrom? – zaczynamy konsultacje

Burmistrz Adam Zielnik oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu Dariusz Gorgoń zapraszają mieszkańców Wolbromia do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Wolbrom, pod nazwą „Miasto Wolbrom” i projektu jej Statutu. Trzy spotkania konsultacyjne odbędą się:

28 lipca 2015 r. (wtorek) o godz. 18.00 w sali Domu Kultury w Wolbromiu,

30 lipca 2015 r. (czwartek), o godz. 18.00 w Gimnazjum nr 4 w Wolbromiu Os.Władysława Łokietka,

4 sierpnia 2015 r. (wtorek), o godz. 18.00 w Remizie OSP w Wolbromiu.

Materiały związane z przedmiotem konsultacji są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Biurze Rady Miejskiej – pokój nr 110 UMiG oraz poniżej:

Projekt Statutu jednostki pomocniczej „Miasto Wolbrom” 
Granica administracyjna miasta Wolbrom            

W gminie Wolbrom działa obecnie 26 jednostek pomocniczych, którymi są sołectwa. Rady sołeckie wspomagają sołtysów w działaniach na rzecz swoich miejscowości. Nigdy dotąd, choć były wcześniej takie pomysły, nikt nie był na tyle zdeterminowany, aby podobną jednostkę, czy jednostki skutecznie utworzyć w samym mieście Wolbrom. Na czerwcowej sesji RM zdecydowano o podjęciu kroków zmierzających do wyłonienia kolejnej jednostki pomocniczej – Miasta Wolbrom.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym, gmina może tworzyć jednostki pomocnicze, a rada gminy powołuje je do życia stosowną uchwałą, po przeprowadzeniu konsultacji społecznych w tej sprawie. Na czerwcowej  sesji Rady Miejskiej podjęta została uchwała o wszczęciu przygotowań do ich przeprowadzenia. Na tej podstawie Burmistrz wydał 26 czerwca 2015 r. stosowne zarządzenie, określające szczegółowe zasady konsultacji. Jeżeli społeczność lokalna odpowie pozytywnie na inicjatywę powołania jednostki pomocniczej „Miasto Wolbrom” zostaną podjęte kolejne działania, w ostateczności skutkujące powstaniem Rady Miasta Wolbrom (nie mylić z Radą MIEJSKĄ w Wolbromiu, wybieraną w powszechnych wyborach przez wszystkich mieszkańców gminy i reprezentującą ich w organie stanowiącym prawo w gminie) oraz wyboru jej przewodniczącego.

Gmina, zgodnie ze swoimi uprawnieniami, może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa, dzielnice, osiedla, dystrykty, sioła, przysiółki, kolonie, okręgi, obwody, czy rejony. Jednostki te nie posiadają osobowości prawnej, stanowiąc wyłącznie strukturę społeczno-terytorialną, która przejmuje na swoim terytorium realizację zadań publicznych, ułatwiając gminie wykonywanie jej zadań. Jednym z uprawnień jednostki pomocniczej jest możliwość decydowania lokalnej społeczności o wydatkowaniu środków z funduszu sołeckiego lub miejskiego. Gdyby udało się powołać do życia jednostkę „miasto Wolbrom”, również mieszkańcy miasta uzyskaliby podobną możliwość, gdyż gmina zobowiązana byłaby do wydzielenia w swoim budżecie środków do dyspozycji na inicjatywy płynące od mieszkańców miasta.

Inicjatorem wydzielenia jednostki organizacyjnej „Miasto Wolbrom” jest przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu Dariusz Gorgoń, któremu zależy, aby mieszkańcy Wolbromia mieli możliwość bardziej aktywnego włączenia się w działania na rzecz swojego środowiska, podobnie jak mieszkańcy wsi. – Podstawową cechą społeczeństwa obywatelskiego jest świadomość jego członków w zakresie konkretnych potrzeb wspólnoty oraz dążenie do ich zaspokajania, czyli aktywne zainteresowanie ludzi sprawami z ich najbliższego otoczenia. Daje to nie tylko swoiste przywileje jak np. możliwość decydowania o wydatkowaniu części środków z budżetu Gminy, ale także budzi poczucie odpowiedzialności za wspólne dobro i rozwój – przekonuje Dariusz Gorgoń. – Bardzo rzadko zdarza się, aby ludzie nie szanowali własnej pracy czy inicjatywy, co nie jest już takie oczywiste w przypadku spraw, w które nie angażujemy się bezpośrednio – dodaje przewodniczący.