Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Dokumenty on-line

Główna treść

Dokumenty on-line

25 grudnia weszła w życie ustawa o standaryzacji niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych. Nowe przepisy umożliwiają składanie wniosków on-line w kilkudziesięciu procedurach, wszystkim chodzi o wzory pism w sprawach wydania zezwolenia (np. na handel alkoholem), wpisu do rejestru, czy wydania zaświadczenia.

Standaryzacja wzorów pism w procedurach administracyjnych umożliwi przeprowadzenie procesu ich elektronizacji. Wprowadzone zostaną jednolite w skali kraju wzory pism wykorzystywane w procedurach administracyjnych, w szczególności wzory wniosków o wydanie zezwolenia, o wpis do rejestru, o zmianę danych w zezwoleniu lub w rejestrze, o wydanie licencji czy zgłoszenia danej działalności właściwemu organowi. W udostępnionych wzorach wniosków precyzyjnie wskazano wymogi, które podmiot musi spełnić oraz załączniki i wszystkie konieczne do przeprowadzenia procedury dane.

Wzory pism są dostępne w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWD), umieszczonym na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP) oraz na BIP organu odpowiedzialnego za ich opracowanie i na stronie internetowej Punktu Kontaktowego (ePK).

Złożenie ustandaryzowanych pism będzie możliwe zarówno w postaci papierowej, jak i elektronicznej, w zależności od wyboru wnioskodawcy. Dokument w postaci papierowej będzie jednak nieobowiązkowy, ponieważ jest tylko alternatywą do jego elektronicznej postaci.

Celem zmian ma być przyspieszenie i usprawnienie procedur urzędowych, a tym samym ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej. Standaryzacja wniosków stanowi pierwszy etap porządkowania procedur administracyjnych związanych z uruchamianiem i prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce.

Według obliczeń resortu gospodarki standaryzacja i elektroniczna forma dokumentów może przynieść prawie 2 mln zł oszczędności rocznie, w tym ponad 1,3 mln zł rocznie ze względu na skrócenie czasu na poszukiwanie potrzebnego formularza i prawie 700 tys. zł oszczędności na wysyłce.

Z kolei skrócenie procedury rozpatrywania wniosku przedsiębiorcy, przyspieszy rozpoczęcie działalności gospodarczej co może przynieść wzrost przychodów w wysokości nawet 232 mln zł rocznie.

Sejm uchwalił ustawę 24 kwietnia 2014 r., Prezydent RP podpisał ją 12 czerwca br., a 25 grudnia nowe przepisy weszły w życie.

Ewa Barczyk