Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Dowód osobisty

Główna treść

Dowód osobisty

NazwaWydawanie dowodów osobistych
Opis– Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. 2021, poz. 816 t.j.),

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu ( Dz.U. 2021 poz. 1865),

– Rozporządzenie  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego ( Dz.U. 2019.400).
MiejsceWydział Ogólno-Organizacyjny Referat Administracji, Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności
InformacjaTel: 327065328
Wymagane dokumenty– Wniosek (wersja papierowa)

– Wniosek o wydanie dowodu osobistego drogą elektroniczną można złożyć tylko w przypadku, gdy dokument ma być wydany osobie, która nie ukończyła 12. roku życia. Od osób, które ukończyły 12 lat pobierane są odciski palców, w związku z czym złożenie wniosku odbywa się tylko w urzędzie.

– Kolorowa fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, o wymiarach     35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, i odzwierciedlającą  w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy. Pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli  i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB, spełniającą powyższe wymogi.

– ważny polski dowód osobisty lub ważny polski paszport
Termin załatwienia sprawy30 dni od dnia złożenia wniosku
Tryb odwoławczyOdwołanie wnosi się do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję administracyjną, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
UwagiOd 7 listopada 2021 r. odciski palców pobierane są od każdej osoby, która ukończyła 12. rok życia (w tym także od osób ubezwłasnowolnionych). Jest to wymóg wprowadzony ustawą o dowodach osobistych i nie można odmówić zeskanowania odcisków.

Mogą zdarzyć się sytuacje, gdy czasowo nie będzie możliwe pobranie odcisków palców. Wówczas zostanie wydany dowód osobisty bez odcisków, jednak taki dokument będzie ważny tylko 12 miesięcy.

Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobom wymienionym wyżej wymaga ich obecności przy składaniu wniosku. Wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.

W przypadku niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, wnioskodawca zawiadamia o tym organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby chyba, że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku. Prosimy o kontakt ze stacją mobilną w Olkuszu pod numerem telefonu  (32) 626 01 14 w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Olkusz tj. w poniedziałki od godz. 8.00 do godz. 16.00, we wtorki, środy, czwartki i piątki od godz. 7.00 do godz. 15.00, która zapewni przyjęcie wniosku w miejscu pobytu wnioskodawcy.

Dowód osobisty może odebrać pełnomocnik jedynie w dwóch sytuacjach:
– gdy wniosek o dowód osobisty został przyjęty w miejscu pobytu osoby, która nie była w stanie złożyć wniosku w urzędzie i osoba ta nie chce aktywować warstwy elektronicznej dowodu,
– gdy osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego powiadomi urząd, że nie jest w stanie osobiście odebrać dowód z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, która powstała po złożeniu wniosku.

Pełnomocnik musi złożyć w urzędzie pełnomocnictwo szczególne do odebrania dowodu osobistego (w pełnomocnictwie musi być wprost wskazane, że chodzi o odebranie dowodu osobistego; nie może to być ogólne pełnomocnictwo do reprezentowania przed organami administracji publicznej).