Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Działalność gospodarcza

Główna treść

Działalność gospodarcza

Porady i Wzory Dokumentów dla Przedsiębiorców Nowoczesne rozwiązania prawne i organizacyjne – praktyczne porady i opinie ekspertów, innowacyjne narzędzia zarządzania na każdym etapie rozwoju mikro firmy.


Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców nt. możliwości eksportu do Iranu (plik PDF, rozmiar 125 kB)

Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom uprzejmie informuje, że z dniem 1 lipca 2011 r. zostanie uruchomiona Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – system umożliwiający ewidencjonowanie działalności gospodarczej drogą elektroniczną, udostępniający informacje o przedsiębiorcach. Prowadzenie CEIDG będzie pozostawało w gestii Ministerstwa Gospodarki.

Zasady funkcjonowania Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej regulują przepisy rozdziału 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2011.

Zadaniem CEIDG będzie:

 • ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi,
 • udostępnianie informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wskazanym w ustawie,
 • umożliwienie wglądu do danych bezpłatnie udostępnianych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego,
 • umożliwienie ustalenia terminu i zakresu zmian wpisów w CEIDG oraz wprowadzającego te dane organu.

Wpisowi do CEIDG będą podlegały następujące dane:

 • firma przedsiębiorcy oraz jego numer PESEL, o ile taki posiada;
 • numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy, o ile taki posiada;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada;
 • informacja o obywatelstwie polskim przedsiębiorcy, o ile takie posiada, i innych obywatelstwach przedsiębiorcy;
 • oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu, adres do doręczeń przedsiębiorcy oraz adres, pod którym jest wykonywana działalność gospodarcza, a jeżeli przedsiębiorca wykonuje działalność poza miejscem zamieszkania – adres głównego miejsca wykonywania działalności i oddziału, jeżeli został utworzony; dane te są zgodne z oznaczeniami kodowymi przyjętymi w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju;
 • adres poczty elektronicznej przedsiębiorcy oraz jego strony internetowej, o ile takie posiada;
 • data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej;
 • określenie przedmiotów wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD);
 • informacje o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej;
 • informacje o umowie spółki cywilnej, jeżeli taka została zawarta;
 • dane pełnomocnika upoważnionego do prowadzenia spraw przedsiębiorcy, o ile przedsiębiorca udzielił ogólnego pełnomocnictwa;
 • informacja o zawieszeniu i wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej;
 • informacja o ograniczeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych oraz o ustanowieniu kuratora;
 • informacja o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu, o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika, zmianie postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika i zakończeniu tego postępowania;
 • informacja o wszczęciu postępowania naprawczego;
 • informacja o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej określonej we wpisie do CEIDG.

Opłata skarbowa

85 8450 0005 0000 0000 6493 0005

Opłaty alkoholowe

58 8450 0005 0000 0000 6493 0006

Wpis do rejestru

Wniosek o wpis do CEIDG będzie można złożyć:

 1. za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG; system teleinformatyczny CEIDG prześle potwierdzenie złożenia wniosku na podany przez przedsiębiorcę adres poczty elektronicznej albo, jeśli wniosek okaże się niepoprawny, informację o nieprawidłowości wniosku;
 2. w wybranym urzędzie gminy:
  1. osobiście (z własnoręcznym podpisem);
  2. poprzez wysłanie listem poleconym (własnoręczność podpisu potwierdzona notarialnie).

Wniosek elektroniczny musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym. System CEIDG prześle przedsiębiorcy potwierdzenie złożenia wniosku na wskazany przez niego adres email. Poza tym potwierdzeniem przedsiębiorca nie otrzyma żadnego dokumentu (zaświadczenia) potwierdzającego, że został zarejestrowany w CEIDG. Zaświadczenie o wpisie danej osoby fizycznej w zakresie jawnych danych będzie miało postać elektroniczną lub będzie wydrukiem ze strony internetowej CEIDG.

W przypadku złożenia wniosku o wpis w urzędzie gminy, weryfikacja jego treści pod względem formalnym, i potwierdzenie przyjęcia wniosku będzie należało do urzędu gminy. W urzędzie gminy wniosek zostanie przekształcony na formę elektroniczną i przesłany do CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego od otrzymania wniosku. Następnie CEIDG prześle odpowiednie dane zawarte we wniosku o wpis odpowiednio do: wskazanego przez przedsiębiorcę naczelnika urzędu skarbowego, Głównego Urzędu Statystycznego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – wraz z informacją o dokonaniu wpisu do CEIDG.
Wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat.
Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 32/644 23 04 wew. 343

Instrukcja wypełnienia wniosku:
http://www.mg.gov.pl/files/upload/13280/Instrukcja_CEIDG-1_10_pazdziernika_2011.pdf

Formularz wniosku dostępny na stronie:
http://www.mg.gov.pl/files/upload/13280/CEIDG-1_wersja01.03.1.pdf

Dostęp do danych CEIDG

Dane i informacje udostępniane przez CEIDG będą jawne. Każdy będzie miał prawo dostępu do danych i informacji udostępnianych przez CEIDG. CEIDG udostępni dane i informacje o przedsiębiorcach będących osobami fizycznymi z wyjątkiem tzw. danych wrażliwych, tj. numeru PESEL i adresu zamieszkania, o ile nie jest on taki sam jak miejsce wykonywania działalności gospodarczej.

Wnioski, które zostaną złożone w gminie przed 1 lipca 2011 r. będą rozpatrywane w oparciu o dotychczasowe przepisy. Po 1 lipca gminy będą właściwe w zakresie spraw ewidencyjnych przedsiębiorców, którzy zakończą wykonywanie działalności gospodarczej przed tą datą.

Konieczna aktualizacja danych

Po 1 lipca 2011 r. organy ewidencyjne w gminach będą musiały przenieść do CEIDG dane przedsiębiorców, którzy nie wykreślą działalności do 1 lipca 2011 r. Przeniesienie danych musi nastąpić najpóźniej do 31 grudnia 2011 r. Z powyższego względu konieczna jest aktualizacja danych tych przedsiębiorców, którzy nie posiadają w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji numerów: NIP, PESEL czy przedmiotu działalności gospodarczej określonego zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007) oraz tych, którzy posiadają więcej niż jeden wpis w ewidencji.

Alkohol