Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Główna treść

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Tytuł operacji:

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Zabagniu i Łobzowie”
Cel operacji:

Poprawa warunków życia na terenie Zabagnia i Łobzowa poprzez wybudowanie nowej infrastruktury ściekowej na odcinku 0,872 km
Planowane efekty rzeczowe operacji:

0,872 km – długość systemów kanalizacji zbiorczej dla
ścieków komunalnych16 szt. – liczba planowanych
przyłączy kanalizacyjnych
Okres realizacji operacji:

2017 – 2018
Całkowity koszt operacji w zł

496 633,19
Wartość dofinansowania w zł

245 160 tj. 63,63% poniesionych
kosztów kwalifikowalnych operacji
Program:

Działanie:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020
Podstawowe usługi i odnowa
wsi na obszarach wiejskich
Podziałanie:

Wsparcie inwestycji związanych
z tworzeniem, ulepszaniem lub
rozbudową wszystkich rodzajów
małej infrastruktury, w tym inwestycji
w energię odnawialną i w oszczędzanie energii
Typ operacji:

Gospodarka wodno – ściekowa