Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Finanse Gminy wyglądają dobrze

Główna treść

Finanse Gminy wyglądają dobrze

Na najbliższej sesji Rady Miejskiej zostanie przedłożona informacja o realizacji budżetu Gminy Wolbrom, a także Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2014 r., która uzyskała pozytywną opinię RIO. Dobrze ocenia sytuację finansową gminy skarbnik Jan Turek, który informację przygotował.

– Gmina Wolbrom ma się czym pochwalić: budżet realizowany jest bez zakłóceń, nie widzimy żadnych zagrożeń, a dochody z PIT są nawet bardziej zaawansowane niż w roku ubiegłym – ocenia realizację budżetu za I półrocze 2014 r. skarbnik Jan Turek. Mamy zabezpieczone środki na największe prowadzone aktualnie inwestycje, w tym obie schetynówki i modernizację części targowiska, która będzie ukończona do 30 września.

Dochody za I półrocze 2014 r. zamknęły się kwotą 32.115.472,42 zł co stanowi 53,36% rocznego planu. Warto podkreślić, że wykonane dochody były wyższe o ponad 3,4 mln zł niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Dochody majątkowe na plan 2.486.504,50 zł zrealizowano w kwocie 836.238,65 zł tj. w 33,6%, co należy uznać za dobry wynik, ponieważ wpływy ze sprzedaży są zwykle dużo wyższe w II półroczu.

Plan dochodów ze sprzedaży mienia będzie z całą pewnością wykonany. Dochody podatkowe przebiegają bez większych zakłóceń i powinny zostać wykonane. Wydatki na plan 60.632.769,10 zł zrealizowano w wysokości 28.475.573,60 zł tj. w 47%. Osiągnięta została nadwyżka budżetowa w wysokości 3.639.898,80 zł. Gmina spłaciła już 76,9% zobowiązań rocznych w zakresie kredytów i pożyczek ( 897.463,45 zł), kwota 286.776,55 zł pożyczki z WFOŚiGW została umorzona. Oznacza to, że zobowiązania Gminy w stosunku do poprzedniego półrocza znacząco spadły z kwoty 7560,7 tys. zł do 3621 tys. zł, w tym kredytów i pożyczek z kwoty 4467,7 tys. do 1150 tys. zł. Również stan zobowiązań wymagalnych obniżył się z kwoty 1258,6 tys. zł do sumy 307,6 tys. zł, dotyczy tylko MZGKiM i jest znacznie niższy niż w roku ubiegłym (865 tys. zł). Na uzyskanie tak dużej nadwyżki budżetowej w miejsce planowanego deficytu niewątpliwie duży wpływ miało niskie zaawansowanie wydatków majątkowych. Jednakże wykonanie tych inwestycji przebiega prawidłowo i powinny one zostać wykonane. Sytuacja zakładów budżetowych jest stabilna. Założenia przyjęte w WPF są realizowane poprawnie.

W zakresie przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust 3 ustawy o finansach publicznych, a ujętych w WPF, należy stwierdzić że:

  • Realizowany w latach 2013 – 2015 program pn. „COMENIUS IEUROPE” przebiega zgodnie z założeniami. Z planowanej kwoty 32.410,50 zł wydatkowano już 25.576,48 zł.
  • Realizacja projektu „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru Województwa Małopolskiego” realizowany w latach 2012 – 2016 przebiega poprawnie i wszystkie osoby, które zgłaszają zbiórkę i wywóz azbestu obsługiwane są na bieżąco. Plan na rok 2014 wynosi 394.171,00 zł a wydatkowano 62.825,63 zł. Należy podkreślić, że większość wydatków ponoszona będzie w II półroczu. 
  • Program „Budowa wiejskiej świetlicy w Chełmie (budynek strażnicy OSP) na plan 540.937,08 zł wydatkowano 153.140,83 zł. Zakończenie prac jest przewidziane do końca września i termin ten powinien zostać dotrzymany.
  • „Modernizacja istniejącego targowiska miejskiego w Wolbromiu” realizowana jest zgodne z harmonogramem, terminy wykonania i rozliczenia inwestycji powinny zostać dotrzymane. W I półroczu 2014 r. nie wydatkowano żadnych środków z planowanych na ten rok 1.010.884,43 zł. Pierwsze faktury zostały zapłacone w lipcu br.
  • Przedsięwzięcie pn. „Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd” realizowane jest zgodnie z założeniami. Wydatkowano 17.150,00 zł zaplanowane w projekcie.
  • W ramach realizacji zadania pn. „Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wolbrom” obecnie opracowana jest koncepcja studium w wersji tekstowej i rysunkowej po uwzględnieniu wniosków mieszkańców, firm oraz Urzędu Miasta. Aktualnie koncepcja ta będzie opiniowana przez powołaną w tym celu komisję urbanistyczno – architektoniczną. Program jest realizowany zgodnie z zawartą umową z właściwą firmą i przebiega bez zakłóceń. Po zatwierdzeniu przez komisję zostaną przygotowane dokumenty, które będą dalej opiniowane przez stosowne instytucje i ościenne gminy.  Nie wydatkowano jeszcze żadnych środków z zaplanowanych na ten cel 40 tys zł.

Gmina nie udzielała żadnych gwarancji i poręczeń, jak również nie zawierała umów o partnerstwo publiczno – prywatne.

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat realizacji budżetu Gminy Wolbrom za I półrocze jest pozytywna. Członkowie składu orzekającego podkreślili fakt zmniejszenia zobowiązań wymagalnych zakładów budżetowych o kwotę 951 015,47 w stosunku do stanu na ostatni dzień roku poprzedniego, co jest zjawiskiem korzystnym.

Ewa Barczyk