Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Gmina chce większej kontroli nad śmieciami

Główna treść

Gmina chce większej kontroli nad śmieciami

W wyniku przyjęcia na styczniowej sesji Rady Miejskiej w Wolbromiu pakietu uchwał nowelizujących przepisy dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi, wszyscy przedsiębiorcy działający na terenie naszej gminy będą mieli obowiązek złożyć do urzędu deklaracje, na podstawie których firma wyłoniona w przetargu przez Gminę wywiezie wytwarzane w nich odpady komunalne. Włączenie firm do gminnego systemu usuwania śmieci komunalnych ma na celu lepszą kontrolę nad gospodarką odpadami na naszym terenie.

Odbiór śmieci z gospodarstw domowych z gminy Wolbrom odbywa się sprawnie, a większość mieszkańców już wie, że nie ma po co wywozić odpadów na dzikie wysypisko do lasu czy w pole, bo wszystkie odpady komunalne, a także wielkogabarytowe i elektrośmieci zostaną zabrane i odwiezione w odpowiednie miejsce przez uprawnioną firmę. Proces jest monitorowany, a urzędnicy mogą reagować na nieprawidłowości, np. wiedzą kto nie płaci za śmieci i kogo należy skontrolować w tym zakresie.  Niestety nie oznacza to, że dzikie wysypiska zniknęły z naszego otoczenia. Dlatego właśnie w Wolbromiu powstał pomysł, aby do kontrolowanego przez Gminę systemu włączyć  nie tylko gospodarstwa domowe, ale także firmy wytwarzające zwykłe odpady komunalne (nie dotyczy to odpadów specjalnych). Nowa uchwała w sprawie gospodarki odpadami komunalnymi przewiduje, że każdy przedsiębiorca wytwarzający odpady komunalne na terenie gminy Wolbrom, będzie zobowiązany do złożenia w UMiG deklaracji, w której określi ilość śmieci i częstotliwość ich wywozu. W ten sposób Gmina uzyska narzędzia i możliwość kontroli również tego sektora wytwórców odpadów komunalnych. Trzeba zwrócić uwagę, że nowe prawo miejscowe nie dotyczy wywozu odpadów specjalnych wytwarzanych przez firmy, które są usuwane na innych zasadach.

Nowy przetarg na wywóz odpadów z Gminy Wolbrom będzie ogłoszony, kiedy znane będą informacje na temat ilości śmieci  zadeklarowanych przez firmy, co w połączeniu z już znanymi danymi na temat liczb dotyczących gospodarstw domowych da ogólną liczbę potrzebną do specyfikacji przetargowej. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem,  wszystkie odpady komunalne – te z naszych gospodarstw domowych i te wytworzone w firmach wywiezione na nowych zasadach już od czerwca 2016 r.

Szczegółowe informacje na temat nowych obowiązków czekających firmy, w tym sposób obliczania ilości śmieci i terminów złożenia deklaracji, zostaną podane do publicznej wiadomości  już po uprawomocnieniu się styczniowej uchwały. Przedsiębiorcy będą mieli  wystarczająco dużo  czasu na dokonanie formalności, z uwzględnieniem  okresu wypowiedzenia dotychczasowych umów, jeśli takie posiadają.

W kolejnej uchwale radni przyjmą stawki na wywóz odpadów komunalnych. Dla gospodarstw domowych, w których śmieci są segregowane opłata na następny okres się nie zmieni. Natomiast, w celu zachęty do segregowania odpadów, wzrośnie kwota za odbiór śmieci zmieszanych. Szczegółowo wygląda to tak:

Stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na jednego mieszkańca dla nieruchomości zamieszkałych (gospodarstwa domowe) w przypadku niesegregowania odpadów ustalono w wysokości 15 zł za jeden miesiąc (było11 zł).

Za odpady zbierane w sposób selektywny w gospodarstwach zamieszkiwanych przez 1 do 5 osób opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na jednego mieszkańca wyniesie 7,50 zł za jeden miesiąc.
W przypadku gospodarstw segregujących śmieci, w których zamieszkuje 6 i więcej osób stawka za jeden miesiąc wyniesie 5,00 zł od osoby.

Od właścicieli nieruchomości w których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (firmy) kwota opłaty będzie wynosiła odpowiednio:

za odpady segregowane:
pojemnik 120 litrów – 25 zł
pojemnik 240 litrów – 34 zł
pojemnik 1100 litrów – 72 zł
pojemnik 7000 litrów – 650 zł
za odpady niesegregowane:
pojemnik 120 litrów – 35 zł
pojemnik 240 litrów – 48 zł
pojemnik 1100 litrów – 101 zł
pojemnik 7000 litrów – 830 zł

Właściciele nieruchomości wykorzystywanych jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe  poniosą opłatę ryczałtową 10 zł rocznie, jeżeli odpady zbierane są selektywnie, a  za śmieci zmieszane – 15 zł rocznie.

Osoby wyrzucające odpady w lesie, do przydrożnych rowów i na pola na terenie gminy Wolbrom nie są bezkarne. Aby ograniczyć to szkodliwe zjawisko Straż Miejska zastawia w różnych miejscach fotopułapki, które nawet w nocy robią czytelne zdjęcia sprawcom. Dzięki temu niejeden „oszczędny” śmieciarz zapłacił już mandat za zanieczyszczanie środowiska. Apelujemy też o czujność obywatelską. Jeżeli, w imię źle pojętej solidarności, pozwolimy na niszczenie naszego naturalnego środowiska, to nigdy jako społeczeństwo nie poradzimy sobie z patologią. Dlatego każdy, kto jest świadkiem wywożenia śmieci do lasu, powinien zareagować i powiadomić o tym odpowiednie służby.