Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Gmina ogłosiła przetarg na wywóz i utylizacje śmieci komunalnych

Główna treść

Gmina ogłosiła przetarg na wywóz i utylizacje śmieci komunalnych

Do 28 listopada 2014 r. można składać oferty w ogłoszonym przez Gminę Wolbrom przetargu mającym wyłonić firmę, która przez kolejne półtora roku będzie prowadzić na naszym terenie gospodarkę odpadami komunalnymi. Po wprowadzeniu nowych zasad obowiązujących gminy w tym zakresie przez ostatnie 18 miesięcy śmieci z naszych domowych gospodarstw odbierał i zagospodarowywał Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o. Umowa podpisana w wyniku pierwszego przetargu kończy się 31 grudnia.

Przedmiotem zamówienia ogłoszonego przetargu jest wykonanie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Wolbrom, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 1399 z późn. zm.), zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego nr XXV/397/12 z dnia 2 lipca 2012r. z załącznikami, oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Wolbrom uchwalonego Uchwałą nr XXXII/201/2013 Rady Miejskiej w Wolbromiu w dniu 4 lutego 2013r. wraz ze zmianami do regulaminu wprowadzonymi Uchwałą nr LII/333/2014 r. Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 września 2014 roku. Urządzenia do gromadzenia odpadów: pojemniki, kontenery i worki, które zostaną ustawione w miejscach gromadzenia odpadów wskazanych przez Zamawiającego lub przekazane właścicielom nieruchomości zapewnia Wykonawca. Do zakresu zamówienia wlicza się również odbiór odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wolbromiu.

Po zakończeniu składania ofert rozpocznie się żmudny proces ich weryfikacji i wybór najlepszej. Pierwszy wymagany przepisami obowiązującego prawa przetarg wygrał Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o., który dość sprawnie i bez większych komplikacji podjął wykonywanie zleconego zadania. Jak przebiegnie ten proces tym razem pokaże czas.

Ewa Barczyk