Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Gmina pomoże wyposażyć powiatową szkołę

Główna treść

Gmina pomoże wyposażyć powiatową szkołę

Znakomite efekty pilotażowej realizacji projektu Małopolska Chmura Edukacyjna w roku ubiegłym, w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, zachęciły władze Województwa Małopolskiego do jego kontynuacji. Województwo przeznaczyło w nadchodzącej perspektywie na realizację tego programu 125 mln zł. Do projektu został zakwalifikowany m.in. Zespół Szkół mieszczący się przy ul. Skalskiej w Wolbromiu.

Starosta Paweł Piasny zwrócił się do władz Gminy Wolbrom z prośbą o pomoc finansową w zakupie nowego sprzętu informatycznego na potrzeby kształcenia uczniów Technikum w Zespole Szkół w Wolbromiu w zawodach technik informatyk oraz technik informatyk w służbach mundurowych. Ma to związek nie tylko z powstaniem w szkole nowych kierunków kształcenia, ale także planami przystąpienia wszystkich szkół średnich prowadzonych przez Powiat do realizacji współfinansowanego przez UE projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna”.

– To jedyna szkoła średnia na terenie naszego miasta i z tego względu, choć jest prowadzona przez inny podmiot, jest i będzie moim „oczkiem w głowie”. Poprawa warunków nauczania w tej szkole podniesie jej prestiż i jakość nauczania, przez co przyniesie pożytek naszej młodzieży, dlatego uważam, że powinniśmy wesprzeć tę ideę – argumentował burmistrz Adam Zielnik, kiedy przekonywał radnych, aby wyrazili zgodę na udzielenie pomocy finansowej w wysokości 20 tys. zł (tj. połowy planowanych kosztów dostosowania bazy technicznej wolbromskiej placówki) Powiatowi Olkuskiemu jako organowi prowadzącemu szkołę. Radni podeszli do sprawy ze zrozumieniem i wsparli projekt udzielenia pomocy  jednomyślnie.

Głównym celem projektu jest współpraca uczelni wyższych ze szkołami ponadgimnazjalnymi. Dotychczas, w ramach pilotażu, w wybranych uczelniach i szkołach zbudowano infrastrukturę techniczną umożliwiającą dostarczanie innowacyjnych usług i aplikacji edukacyjnych. Zaangażowano także ekspertów odpowiedzialnych za przygotowanie scenariuszy zajęć edukacyjnych w kluczowych dla Małopolski obszarach tematycznych. Na ich podstawie prowadzono zajęcia dla uczniów liceów i techników. W zajęciach uczestniczyli uczniowie tylko jednej szkoły z terenu naszego powiatu – IV LO w Olkuszu.

Obecnie trwają prace dotyczące opracowywania koncepcji kolejnego etapu projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna”, który będzie realizowany w latach 2015-2020. Projekt zakłada prowadzenie innowacyjnych zajęć dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z wykorzystaniem potencjału naukowego uczelni wyższych w regionie, poprzez realizację wspólnych projektów badawczych, prowadzenie wirtualnych zajęć wykładowych i  laboratoryjnych w oparciu o infrastrukturę i nowoczesną technologię teleinformatyczną.

W ramach nowej perspektywy finansowej planowana jest realizacja  zajęć on-line, kół naukowych, warsztatów letnich, a także poszerzenie dotychczasowo realizowanych zajęć o  nowe formy m.in. web-konferencje. Udział w realizacji kolejnego etapu projektu deklarują następujące uczelnie: Akademia Górniczo – Hutnicza, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Pedagogiczny, Uniwersytet Rolniczy. W odróżnieniu od pilotażowej części projektu, w której zajęcia dla uczniów liceów jak i techników były prowadzone wspólnie, w kolejnym etapie obszary tematyczne przewidziane do realizacji zostaną podzielone na zawodowe (wyłącznie dla techników) oraz ogólne (dla techników oraz liceów).

Istotną rzeczą jest stosunkowo niski poziom wkładu własnego niezbędnego do realizacji projektu (min. 10% w części współfinansowanej z EFRR na zakup sprzętu oraz min. 5% w części współfinansowanej z EFS – realizacja zajęć). W projekcie pilotażowym organy prowadzące zobowiązane były do zapewnienia środków w wysokości ok. 25 000 zł na szkołę, jako wkład własny związany z koniecznością wyposażenia sali multimedialnej, niezbędnej do realizacji zajęć.