Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Gmina Wolbrom przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Główna treść

Gmina Wolbrom przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (PGN) to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza, a także zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.

Na   opracowanie   Planu   Gospodarki  Niskoemisyjnej  Gmina  Wolbrom  uzyskała  dofinansowanie  ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Celem wdrażania Planu jest poprawa stanu środowiska  i  jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Wolbrom poprzez działania w zakresie m.in. ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych,  termomodernizacji  budynków  mieszkalnych  i  użyteczności publicznej,  modernizacji  i  rozbudowy  infrastruktury  drogowej,  zmniejszenia  energochłonności oświetlenia ulicznego, oraz innych dziedzin funkcjonowania gminy.

Dobrze opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej pozwoli podnieść szanse Gminy Wolbrom i innych podmiotów działającym na jej terenie na uzyskanie  dofinansowania ze środków krajowych i Unii Europejskiej, w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Aby jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby naszej gminy w zakresie modernizacji źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków przekazujemy Państwu krótką ankietę z prośbą o jej wypełnienie i przekazanie, niezależnie od chęci uczestnictwa w przyszłych potencjalnych Programach wdrażanych przez Gminę. Wypełnienie ankiety nie jest żadnym wiążącym zobowiązaniem z Państwa strony, natomiast  stanowi ważną informację dla nas o możliwościach dalszej poprawy jakości powietrza w naszym mieście. Informacje dot. PGN wraz z wzorem ankiety są udostępnione do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Wolbrom: www.wolbrom.pl w zakładce: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej”.

Dodatkowe  informacje  uzyskacie  Państwo w  Urzędzie  Miasta i Gminy Wolbrom pod  nr  tel. 32 7065307  lub bezpośrednio w pokoju 107. Osoby do kontaktu: Tadeusz Rams i Grzegorz Sypień.

Wypełnioną ankietę należy złożyć na dzienniku podawczym w Urzędzie Miasta i Gminy Wolbrom lub w pok. 107 ( w godzinach pracy urzędu) bądź przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy, ul. Krakowska 1, 32-340 Wolbrom. Skan ankiety można przesłać drogą elektroniczną na adres: info@umigwolbrom.pl w terminie do 15.11.2014r.

Wypełnioną ankietę można również złożyć u Sołtysa danej miejscowości.

Dziękujemy Państwu za pomoc w opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wolbrom.

 Burmistrz Miasta I Gminy Wolbrom

Jan Łaksa

Załącznik:
Ankieta dla mieszkancow zabudowy jednorodzinnej