Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Gmina Wolbrom walczy o 95,950 mln złotych dofinansowania z Polskiego Ładu

Główna treść

Gmina Wolbrom walczy o 95,950 mln złotych dofinansowania z Polskiego Ładu

11 marca 2022 roku upłynął termin składania wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, mającego na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Gmina Wolbrom zgłosiła do drugiej edycji programu Polski Ład aż 5 inwestycji, starając się o niebagatelną, łączną kwotę dofinansowania: 95,950 mln złotych. Przewidywana wartość inwestycji wyniosłaby: 101 mln złotych, a deklarowana kwota udziału własnego Gminy Wolbrom zaledwie 5,05 mln złotych (5%).

Największymi inwestycjami zgłoszonymi przez Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom Adama Zielnika są:

budowa IV etapu obwodnicy wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową nr 62 i LHS (odc. ok. 3,6 km) i budową układu drogowego wraz z włączeniem do dróg gminnych i powiatowych, oraz

modernizacja drogi powiatowej na 12,45 km odcinku: Domaniewice – Lgota Wolbromska – Wolbrom – Łobzów – Boża Wola – Jeżówka (do granicy gminy).

Kolejne wnioski obejmują modernizacje dróg gminnych. Burmistrz zamierza wyremontować: drogę łączącą Dłużec (od kościoła), Lgotę Wolbromską i Zarzecze z DW 783 (odc. 4,5 km), drogę w Kalisiu (odc. 990 m) oraz ulice na os. Łokietka tzw. Manhattanie (na odc. 1,59 km).

Wykaz złożonych wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych:

1. Budowa IV etapu obwodnicy Wolbromia

Inwestycja obejmuje budowę IV etapu obwodnicy Wolbromia od DW 783 ul. Szosa Olkuska do DW 794 w m. Dłużec. Obejmuje budowę wiaduktu nad linią kolejową nr 62 i LHS, budowę układu drogowego wraz z włączeniem do dróg gminnych i powiatowych. Realizacja zadania zamknie pełen łuk obwodnicy Wolbromia i wyprowadzi cały ruch tranzytowy z centrum miasta.

Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 65.000.000,00

Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 3.250.000,00

Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 61.750.000,00

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 2027-12-31

2. Modernizacja i przebudowa układu drogowego od miejscowości Domaniewice do

miejscowości Jeżówka.

Inwestycja obejmuje przebudowę i modernizację 12.448 km odcinków dróg powiatowych, które na mocy uchwał i porozumień będą zarządzane przez Gminę Wolbrom. Stanowią drogi nr 1095K- od km 18+506 do km 24+023 oraz nr 1126K – od km 0+000 do km 6+931.

W ramach inwestycji planowana jest przebudowa dróg wraz chodnikami i utwardzonymi poboczami oraz infrastruktura towarzysząca.

Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 24.000.000,00

Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 1.200.000,00

Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 22.800.000,00

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 2025-12-30

3. Modernizacja drogi gminnej nr 120688K Dłużec – Zarzecze do DW 783 w km od

0+000 do km 4+520 w miejscowościach Dłużec, Lgota Wolbromska i Zarzecze.

Modernizacja drogi gminnej nr 120688K Dłużec – Zarzecze do drogi nr 783, w km

od 0+000 do km 4+520 w miejscowościach Dłużec, Lgota Wolbromska i Zarzecze (łączna długość

odcinka 4520,0 mb). Zadanie obejmuje wzmocnienie konstrukcji drogi, nowe nawierzchnie i ciąg pieszo-rowerowy, modernizację odwodnienia i oświetlenia.

Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 5.000.000,00

Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 250.000,00

Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 4.750.000,00

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 2025-12-31

4. Modernizacja drogi gminnej nr 120690K Lgota Wolbromska – Kaliś w km od 1+085 do km 2+075 w miejscowości Kaliś.

Inwestycja obejmuje modernizację drogi gminnej nr 120690K Lgota Wolbromska – Kaliś w km od 1+085 do km 2+075 w miejscowości Kaliś (990 mb). Zadanie obejmuje wzmocnienie konstrukcji drogi, nowe nawierzchnie, utwardzenie poboczy, modernizację odwodnienia i oświetlenia.

Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 2.000.000,00

Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 100.000,00

Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 1.900.000,00.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 2023-12-31

4. Modernizacja sieci dróg w Wolbromiu.

Zadanie obejmuje modernizację ciągu dróg gminnych nr 120538K ul. os. Wł. Łokietka w km 0+000 do km 0+085, 120532K ul. Batalionów Chłopskich, ul. Jana III Sobieskiego w km 0+000 do km 1+502 w miejscowości Wolbrom (łączna długość odcinka 1587,0 mb). Zadanie obejmuje wzmocnienie konstrukcji drogi, nowe nawierzchnie, utwardzenie poboczy i modernizację sieci.

Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 5.000.000,00

Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 250.000,00

Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 4.750.000,00

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 2024-12-31

Przypomnijmy:

W pierwszej edycji Polskiego Ładu Gmina Wolbrom otrzymała 11.5 miliona złotych na rozbudowę systemu kanalizacji sanitarnej. Natomiast z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymała wsparcie 10 148 607 złotych dofinansowania na przebudowę drogi gminnej w Gołaczewach i Chełmie.