Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Gminny Program Rewitalizacji Gminy Wolbrom na lata 2016 – 2023

Główna treść

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Wolbrom na lata 2016 – 2023

Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wolbrom na lata 2016-2023.Na podstawie art. 11 ust. 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r., o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777) Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom informuje o terminie konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wolbrom.  Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do opracowanego projektu Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016 – 2023.Konsultacje prowadzone będą w okresie od 11 stycznia 2017 r. do 11 lutego 2017 roku (włącznie) w formie:zbieranie uwag i opinii w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza. Wypełnione formularze można będzie dostarczyć drogą elektroniczną na adres info@umigwolbrom.pl lub drogą tradycyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy Wolbrom, ul. Krakowska 1, 32-340 Wolbrom (dziennik podawczy) z dopiskiem „GPR” od 11 stycznia 2016 r. do dnia 11 lutego 2017 r. (włącznie);zbierania uwag ustnych. Osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Pan Grzegorz Sypień w godzinach pracy urzędukonsultacyjnego spotkania rewitalizacyjnego, które odbędzie się  18 stycznia 2017 r. o godz. 15.00 w sali OC Urzędu Miasta i Gminy w Wolbromiu ul. Krakowska 1.  Podczas spotkania możliwe będzie zapoznanie się i skonsultowanie zapisów GPR.Materiały tj. projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wolbrom na lata 2016-2023, wraz z formularzem konsultacyjnym dostępne będą od 11 stycznia 2016 r. do 11 lutego 2017 roku (włącznie):w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy;na stronie internetowej Gminy;w Urzędzie Miasta i Gminy Wolbrom, ul. Krakowska 1, 32-340 Wolbrom, sekretariat w godzinach pracy urzędu.Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz odniesieniem się do nich.Nieprzedstawienie w wyznaczonym wyżej terminie, opinii i uwag, oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie rozwiązań i regulacji bądź rezygnację z przysługującego prawa do przedstawienia swojego stanowiska.