Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Granty do 50 tys. zł na zajęcia pozalekcyjne w małych miejscowościach

Główna treść

Granty do 50 tys. zł na zajęcia pozalekcyjne w małych miejscowościach

Od 1 do 30 września br. uczniowskie kluby sportowe oraz fundacje i stowarzyszenia z miejscowości do 30 tys. mieszkańców mogą składać wnioski w konkursie grantowym „Z Fundacją PZU po lekcjach”. Maksymalna wysokość wnioskowanej dotacji może wynieść 50 tys. zł.

Projekt ma na celu wsparcie inicjatyw edukacyjnych i wyrównujących szanse społeczne na obszarach wiejskich i w małych miastach do 30 tys. mieszkańców kierowanych do uczniów szkół podstawowych, przedszkoli (bezpośrednimi beneficjentami mogą być dzieci w wieku od 5 lat), liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół specjalnych przysposabiających do pracy lub szkół policealnych, poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wykraczających poza edukacyjną ofertę szkoły, na rzecz której realizowany jest projekt.

W ramach konkursu przyznawane są dotacje na realizację nowatorskich, długofalowych projektów, które poprzez współpracę podmiotu ubiegającego się o dotację ze szkołami, nauczycielami, innymi organizacjami społecznymi i środowiskiem lokalnym rozwijają w uczniach kreatywność, zdolności i pasje, poprawiają standardy nauczania oraz ułatwiają praktyczne zastosowanie nabytej w szkole wiedzy.

W ramach konkursu dofinansowane mogą być jedynie projekty trwające do 6 miesięcy, w terminie od 15.12.2023 r. do 14.06.2024 r.

Wysokość wnioskowanej dotacji nie może przekroczyć 50 tys. złotych brutto. Wymagany jest wkład własny w wysokości minimum 10 proc. wartości dofinansowania. Koszty administracyjne finansowane z dotacji nie mogą przekraczać 5 proc. całkowitego kosztu projektu i zalicza się do nich wyłącznie wynagrodzenie koordynatora zatrudnionego na podstawie umowy zlecenie lub umowy o dzieło.

Aby wziąć udział w naborze, należy w terminie od 1 do 30 września br. złożyć elektroniczny wniosku o dotację przez stronę internetową Fundacji PZU, w zakładce „Złóż wniosek”. Lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie internetowej Fundacji najpóźniej do 1 grudnia 2023 r.

REGULAMIN KONKURSU DOTACYJNEGO „Z Fundacją PZU po lekcjach” edycja 2023