Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Harmonogram pracy przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wolbrom w okresie wakacji lipiec – sierpień 2022 r.

Główna treść

Harmonogram pracy przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wolbrom w okresie wakacji lipiec – sierpień 2022 r.

Zarządzenie Nr 26/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie przerwy wakacyjnej w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wolbrom.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) oraz § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r. poz. 502) Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wakacyjną przerwę w funkcjonowaniu przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wolbrom.

2. W czasie przerwy wakacyjnej opieka nad dziećmi w przedszkolach odbywać się będzie w terminach wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuje się dyrektorów przedszkoli do zapoznania z treścią niniejszego Zarządzenia rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wolbrom.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.