Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Harmonogram wywozu śmieci do 31 grudnia 2020 r.

Główna treść

Harmonogram wywozu śmieci do 31 grudnia 2020 r.

Zgodnie z dotrzymaną obietnicą Burmistrza MiG Wolbrom Adama Zielnika, ceny śmieci będziemy mieli nadal najtańsze w powiecie! Podczas sesji odbywającej się w dniu 12 sierpnia 2020 r. Rada Miejska przyjęła zaproponowane przez Burmistrza stawki: 21 zł. stawka podstawowa i 17 zł. dla nieruchomości powyżej 5 mieszkańców.

Będziemy najtańsi pomimo wzrostu stawek nominalnych spowodowanych zwiększającą się ilością odbieranych odpadów (w 2016 r. było to 5737 ton, w 2017 – 6312 t. w 2018 – 6918 t. w 2019 – 7015 t. a w pierwszym półroczu 2020 r. – 3724 ton odpadów.

Dla porówniania, stawki obowiązujące w innych gminach powiatu:

  • Bolesław – 22 zł.
  • Bukowno – 28 zł.
  • Klucze – 24,50 zł.
  • Olkusz – 22 zł. (stawka wynikająca ze starej umowy, która kończy się we wrześniu br.).
  • Trzyciąż 23 zł.

Załącznik. Uchwała Nr XXIII/236/2020 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wolbromiu NR XIX/182/2016 z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (kliknij).

Odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Wolbrom nadal zajmował się będzie Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o. w Bolesławiu, który w przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przedstawił najkorzystniejszą ofertę. Cena ofertowa zamówienia opiewa na kwotę 5.711.211,42 zł. brutto. 

Poniżej przedstawiamy harmonogram wywozu odpadów, obowiązujący do 31 grudnia 2020 roku (kliknij w odpowiedni teren z listy)