Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Hydrolodzy opracują analizę

Główna treść

Hydrolodzy opracują analizę

Mieszkańcy Poręby Górnej i Strzegowej dobrze wiedzą jaki wpływ na ich otoczenie mają większe opady deszczu. Zalewane posesje to utrapienie, które nasiliło się w związku ze zmianami w terenie, dokonanymi wielokrotnie przez samych mieszkańców. Nic dziwnego, że z problemem, który przekracza lokalne możliwości, mieszkańcy zwrócili się za pośrednictwem swoich radnych do burmistrza. Adam Zielnik zaś zlecił fachowcom wykonanie analizy hydrologiczno-hydraulicznej, która pozwoli na lepszą ocenę sytuacji.

Zakres opracowania analizy hydrologiczno-hydraulicznej niekontrolowanego spływu powierzchniowego w obydwu miejscowościach obejmie przygotowanie numerycznego modelu terenu, pozyskanie danych opadowych,  wykonanie modelu opad-odpływ, analizę zagrożenia powodziowego w istniejącym stanie, a także analizę możliwości zastosowania rozwiązań technicznych, które mogłyby ochronić zagrożone rejony przez zalewaniem. Rozważona będzie możliwość budowy małych zbiorników retencyjnych, czy rowów opaskowych. Zostaną też opracowane hydrodynamiczne modele pracy zbiorników retencyjnych dla kilku scenariuszy opadowych. Na koniec hydrolodzy przygotują wnioski z opracowania i zalecenia, które Gmina będzie mogła wykonać, aby pomóc mieszkańcom.

Podczas dokonanych kilkanaście dni temu wstępnych oględzin w terenie, w których wzięli udział radni z Poręby Górnej – Sławomir Żezała oraz Strzegowej – Marcin Grzanka, hydrolog w towarzystwie przedstawicielek Wydziału ochrony Środowiska UMiG Wolbrom rozmawiali z mieszkańcami i uważnie słuchali opowieści o konkretnych okolicznościach, związanych z przepływem wód opadowych przez ich posesje. Nie obyło się bez sytuacji wskazujących na istnienie lokalnych konfliktów, ponieważ niejedno zalanie ma przyczynę w zmianie dotychczasowych stosunków wodnych przez jednego gospodarza, przez co wody opadowe zmieniły tradycyjne kierunki spływu i zalewają sąsiadów. Zaangażowani mieszkańcy różnie reagowali na podjęcie tematu przez urzędników – wiadomo – raz napięte stosunki międzyludzkie bardzo trudno przywrócić do normy. Większość uczestników wizji lokalnej jednak nabrała nadziei, że podjęcie działań przez burmistrza doprowadzi do złagodzenia konfliktów i rozwiązania dotkliwych ludzkich problemów.

Opracowanie ma powstać w ciągu najbliższych trzech miesięcy i posłuży jako naukowa podstawa do opracowania dalszych planów reagowania na zagrożenia, wynikające z zalewania terenów przez spływ powierzchniowy, a przede wszystkim do wykonania konkretnych prac hydrologicznych, zabezpieczających mieszkańców przed żywiołem.