Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Informacja

Główna treść

Informacja

Informacja komisji konkursowej o terminie otwarcia ofert

Komisja konkursowa powołana do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na: wspieranie w prowadzeniu działalności w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Miasta i Gminy Wolbrom
wspieranie w  realizacji zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia informuje, iż otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.01.2014 r. o godz. 830 w pok. 215 Urzędu Miasta i Gminy w Wolbromiu. Zgodnie z § 5 Regulaminu pracy komisji konkursowej oferenci mogą uczestniczyć w części posiedzenia dotyczącej otwarcia ofert.


Przewodniczący komisji
Zbysław Owczarski