Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Informacja Burmistrza MiG Wolbrom w sprawie obowiązku przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej

Główna treść

Informacja Burmistrza MiG Wolbrom w sprawie obowiązku przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej

W związku z oddaniem do użytkowania nowego odcinka kanalizacji sanitarnej na terenie ulic Kościuszki i Wiśniowej w Wolbromiu oraz w sołectwie Łobzów, Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom przypomina o obowiązku przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.

Powyższy obowiązek wynika z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 j.t. z późn. zm.). Zwolnienie z przyłączenia może nastąpić wyłącznie w przypadku, gdy nieruchomość została wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków przed oddaniem do użytku sieci kanalizacji sanitarnej.

Uchylanie się właścicieli nieruchomości od nałożonego ustawą obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej będzie skutkowało wydaniem decyzji nakazującej i w konsekwencji nałożeniem grzywny. Wykonanie decyzji nakazującej przyłączenie budynku do kanalizacji podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014r. 1619 j.t. z późn. zm.)

W związku z powyższym apeluję o niezwłoczne przystąpienie do wykonania obowiązku podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej.

W sprawach formalno-prawnych, w tym otrzymania warunków technicznych, związanych z podłączeniem swojej nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, należy  zwrócić się do Wolbromskiego Zakładu Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Dział Eksploatacji Sieci ul. Boczna 17, 32-340 Wolbrom (tel. 32 644 11 3532 644 11 35) w dni robocze w godz. 7.00-15.00.

Właściciele posesji mogą wykonać przyłącze we własnym zakresie, po dokonaniu stosownych uzgodnień lub skorzystać z usług WZWKGKiM. Szacunkowy koszt 1 mb przyłącza kanalizacyjnego wykonanego przez WZWKGKiM wynosi około 100,00 zł brutto. 

Ostateczny termin przyłączenia nieruchomości do sieci upływa z dniem
30 kwietnia 2016 r.