Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Informacja komisji konkursowej o terminie otwarcia ofert

Główna treść

Informacja komisji konkursowej o terminie otwarcia ofert

Komisja konkursowa powołana do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania dotyczącego dowozu dzieci upośledzonych umysłowo do Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Wolbromiu w ramach obowiązku szkolnego zleconego w 2015 roku przez Gminę Wolbrom organizacjom wymienionym w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118)

informuje, iż otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 grudnia 2014 r. o godz. 10.00 w pok. 215 Urzędu Miasta i Gminy w Wolbromiu. Zgodnie z § 5 Regulaminu pracy komisji konkursowej oferenci mogą uczestniczyć w części posiedzenia dotyczącej otwarcia ofert.