Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Informacja KRUS dotycząca wysokości waloryzacji emerytur i rent

Główna treść

Informacja KRUS dotycząca wysokości waloryzacji emerytur i rent

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny KRUS w Krakowie uprzejmie informuje, te od dnia 1 marca 2017 r. kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących do 28 lutego 2017 r. podlegają podwyższeniu – zgodnie z art. 5,6,7 i 8 ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz.2).

Wskaźnik waloryzacyjnym (wynikającym z ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) wynosi 100,44%, nie mniej niż o kwota 10 zł.
Oznacza to, te jeżeli kwota waloryzacji wyniesie mniej nit 10 zł, świadczenia podwyższa się poprzez dodanie kwoty 10 zł do kwoty świadczenia przysługującej w dniu 28 lutego 2017 r. W taki sposób od dnia 1 marca 2017 r. zostaną podwyższone wszystkie emerytury i renty rolnicze wypłacane na dzień 28 lutego 2017 r.

Jeżeli w wyniku podwyżki świadczenie jest niższe od kwoty najniższej emerytury pracowniczej (od 1 marca 2017 r. 1.000 zł) – podwyższa się je z urzędu do 1.000 zł.
Do 1.000 zł nie zostaną podwyższone:
a). emerytury przyznane na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (tzw. Wcześniejsze emerytury rolnicze),
b). emerytury częściowe,
c). świadczenia, których wypłata została zawieszona stosownie do art. 28 lub 34 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, tj. w związku z prowadzeniem działalności rolniczej lub osiąganiem przychodów z tytułu zatrudnienia,
d). emerytura i renta z ubezpieczenia pobierane w zbiegu z emeryturą lub rentą z innego ubezpieczenia społecznego, jeżeli suma tych świadczeń przekracza kwotę najniższej emerytury pracowniczej (dotyczy również pobierania jednocześnie emerytur z ZUS i KRUS), z wyjątkiem renty rodzinnej wypłacanej w zbiegu z rentą socjalną,
e). emerytury i renty wypłacane w wysokości pro-rata.

Od 1 marca 2017 r. wysokość renty socjalnej wynosi 840 zł 00 gr, a łączna wysokość renty socjalnej i renty rodzinnej rolniczej nie może przekroczyć kwoty 2.000 zł 00 gr (przy czym rentę socjalną można maksymalnie obniżyć do 100 zł 00 gr). Od zwaloryzowania kwoty świadczenia emerytalno-rentowego zostanie potrącona zaliczka na podatek dochodowy i składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Od 1 marca 2017 r. wzrastają również kwoty dodatków przysługujących do emerytur oraz rent i wyniosą:
– dodatek pielęgnacyjny — 209 zł 59 gr,
– dodatek dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji — 314 zł 39 gr,
– dodatek za tajne nauczanie — 209 zł 59 gr,
– dodatek kompensacyjny — 31 zł 44 gr,
– dodatek dla sieroty zupełnej — 393 zł 93 gr,
Od tej daty wzrasta do kwoty 209 zł 59 gr wysokość maksymalna świadczeń pieniężnych przysługujących byłym żołnierzom, górnikom i osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR.
Natomiast nie zmienia się wysokość:
– ryczałtu energetycznego (166 zł 05 gr miesięcznie),
– zasiłku pogrzebowego (4.000 zł),
– zasiłku chorobowego (10 zł za każdy dzień czasowej niezdolności do pracy trwającej nieprzerwanie co najmniej przez 30 dni),
– zasiłku macierzyńskiego (1.000 zł miesięcznie).
Wysokość kwot wolnych od potrąceń i egzekucji:
– Świadczenia wypłacane w kwocie zaliczkowej, kwoty nienależnie pobranych świadczeń, kwoty zasiłków wypłacone z tytułu pomocy społecznej, kwoty zasiłków i świadczenia wypłacone na podstawie przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu — 60% najniższego świadczenia — 600 zł (emerytura, renta z tytułu niezdolności do pracy, renta rodzinna),
– Świadczenia alimentacyjne oraz sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie innych należności — 5-% najniższego świadczenia — 500 zł (emerytura, renta z tytułu niezdolności do pracy, renta rodzinna),
– Koszty utrzymania w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo — leczniczych lub zakładach pielęgnacyjno — opiekuńczych — 20% najniższego świadczenia — 200 zł (emerytura, renta z tytułu niezdolności do pracy, renta rodzinna).
Prezes GUS ogłosił, że przeciętne wynagrodzenie miesięczne w IV kwartale 2016 r. wyniosło 4.218 zł 92 gr. W związku z podaną przez Prezesa GUS kwotą przeciętnego wynagrodzenia zmienią się również dopuszczalne kwoty dodatkowych przychodów osiąganych przez emerytów i rencistów. I tak od dnia 1 marca 2017 r. kwoty te wynoszą:
– 70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego — 2.953 zł 30 gr (przychody do tej kwoty nie powodują żadnych zmniejszeń emerytury/renty),
– 130% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego — 5.484 zł 60 gr (przychody przekraczające tę kwotę powodują zawieszenie emerytury/renty),
– przychody między kwotą 2.953 zł 30 gr a 5.484 zł 60 gr powodują zmniejszenie emerytury lub renty maksymalnie o kwotę 565 zł 53 gr, a w przypadku renty rolniczej, do której uprawniona jest jedna osoba, kwota maksymalnego zmniejszenia wynosi 480 zł 73 gr.
Powyższe zasady zawieszenia lub zmniejszenia emerytur i rent dotyczą części uzupełniającej rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy, rent rodzinnych oraz emerytur rolniczych z art. 19 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (tzw. „wcześniejszych”) i okresowych emerytur rolniczych. Bez względu na wysokość osiąganego przychodu nie podlegają zawieszeniu ani zmniejszeniu świadczenia osób, które mają ustalone prawo do emerytury rolniczej i osiągnęły powszechny wiek emerytalny. Emeryci ci mogą zarobkować bez ograniczeń. Dotyczy to również osób uprawnionych do częściowej emerytury rolniczej.

Informacja prasowa KRUS Oddział Regionalny w Krakowie