Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Informacja o powołaniu komisji konkursowej

Główna treść

Informacja o powołaniu komisji konkursowej

Komisja konkursowa powołana do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na:

1) Powierzenie realizacji zadania dotyczącego dowozu dzieci upośledzonych umysłowo do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wolbromiu w ramach obowiązku szkolnego;

2) Wspieranie realizacji zadania w zakresie programu profilaktyczno-terapeutycznego dla dzieci i młodzieży realizującej obowiązek szkolny lub obowiązek nauki z rodzin niewydolnych wychowawczo dotkniętych skutkami alkoholizmu w roku 2016;

3) Wspieranie w realizacji zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;

informuje, iż otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.12.2015 r. o godz. 900 w pok. 215 Urzędu Miasta i Gminy w Wolbromiu. Zgodnie z § 5 Regulaminu pracy komisji konkursowej oferenci mogą uczestniczyć w części posiedzenia dotyczącej otwarcia ofert.