Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Informacja o projekcie MPOWER – Praca dla Młodych w MZ

Główna treść

Informacja o projekcie MPOWER – Praca dla Młodych w MZ

Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie w partnerstwie z Chrzanowską Izbą Gospodarczą realizuje projekt pn. „MPOWER – Praca dla młodych w MZ” .

Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Obszar realizacji projektu obejmuje następujące powiaty:
chrzanowski, oświęcimski, wadowicki, olkuski.

Okres realizacji projektu: 01.02.2020 r.- 31.01.2022 r.

Kandydat/-ka na Uczestnika/-czkę Projektu – osoba w wieku 15 – 29 lat, wyłącznie bierna zawodowo (w tym w szczególności osoba, która nie uczestniczy w kształceniu i szkoleniu), zamieszkująca i/lub ucząca się na terenie objętym wsparciem (powiaty: chrzanowski, oświęcimski, wadowicki, olkuski), należąca minimum do jednej z poniższych podgrup:

  1. zamieszkująca obszary wiejskie poza ZIT,
  2. posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
  3. rodzic powracający na rynek pracy.

Projekt przewiduje realizację następujących form wsparcia:

  • diagnoza aktualnej sytuacji społecznej oraz edukacyjno- zawodowej Uczestników Projektu – opracowanie IPD – Indywidualnego Planu Działania – dla każdego Uczestnika Projektu (UP) przez doradcę zawodowego
  • pośrednictwo pracy,
  • szkolenia / kursy,
  • staże zawodowe ,
  • stypendia szkoleniowe i stażowe,
  • zatrudnienie subsydiowane,
  • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną w trakcie odbywania szkoleń i kursów, stażu.

Biura Projektu – wydzielone do realizacji projektu:
a) Towarzystwo Oświatowego Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie, mieszczące się przy ul. Garncarska 30, 32-500 Chrzanów woj. małopolskie, tel.: 32-645-18-98,
w którym przyjmowane będą dokumenty rekrutacyjne oraz udzielane informacje na temat realizacji projektu osobom zainteresowanym udziałem w projekcie oraz Uczestnikom projektu, czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz.8:00 do 16:00

b) Chrzanowska Izba Gospodarcza, mieszczące się przy ul. Rynek 16, 32-500 Chrzanów woj. małopolskie, tel.: 32-754-15-65,
w którym przyjmowane będą dokumenty rekrutacyjne oraz udzielane informacje na temat realizacji projektu osobom zainteresowanym udziałem w projekcie oraz Uczestnikom projektu

Szczegółowe informacje związane z projektem znajdują się na stronie: www.tozch.edu.pl