Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Informacja o rozpoczętych projektach PSONI

Główna treść

Informacja o rozpoczętych projektach PSONI

PSONI Koło w Wolbromiu rozpoczęło realizację następujących projektów:

1.„Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych” II etap realizacji projektu dofinansowanego ze środków PFRON w wysokości 373 400,00 zł w ramach konkursu 1/2020 pn. „Pokonamy bariery”.

• Czas trwania 01.04.2022 r.– 31.03.2023 r.

• Celem projektu jest poprawa funkcjonowania, zwiększenie samodzielności życiowej i umiejętności społecznych osób niepełnosprawnych.

• Adresatami projektu są dzieci, młodzież i osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim ze sprzężeniami – wychowankowie i absolwenci OREW. Łącznie wsparciem objęte są 34 osoby.

• W tym projekcie 9 osób z terenu Gminy Wolbrom zostało objętych kompleksową pomocą i wsparciem.

2.,,Terapia poprzez zastosowanie różnych form wsparcia w Zespole Rehabilitacyjno – Terapeutycznym” I etap realizacji projektu dofinansowanego ze środków PFRON w wysokości 131 600,00zł w ramach konkursu 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces”.

• Czas trwania: 01.04.2022 r. – 31.03.2025 r.

• Celem projektu jest zwiększenie samodzielności dorosłych osób niepełnosprawnych poprzez pobudzenie ich aktywności: wszechstronnego rozwoju, kształtowania sfery emocjonalnej, poprawa sprawności ruchowej, wzbogacania własnej osobowości oraz stwarzanie korzystnych warunków do efektywnego spędzania czasu wolnego.

• Wsparciem zostało objętych 18 dorosłych osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenia o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności.

• W tym projekcie 12 osób z terenu Gminy Wolbrom zostało objętych kompleksową pomocą i wsparciem.

3.   „Terapia zajęciowa w Dziennym Centrum Aktywności” dofinansowanego ze środków PFRON w wysokości 560 000,00 zł w ramach konkursu 1/2020 pn. „Pokonamy bariery”.

• Czas trwania: 01.04.2021 r. – 31.03.2024 r.

• Celem projektu jest zwiększenie samodzielności, wyrównywanie szans, a także przeciwdziałanie marginalizacji osób niepełnosprawnych w życiu społecznym. Terapia umożliwi nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w codziennym życiu, wpłynie pozytywnie na rozwój psychoruchowy, społeczny, emocjonalny i poznawczy, umożliwi poprawę jakości życia.

• Adresatami projektu są osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim ze sprzężeniami.

• W tym projekcie 4 osoby z terenu Gminy Wolbrom zostało objętych kompleksową pomocą i wsparciem.

oraz rozpocznie realizację projekt:

4. „Zwiększenie samodzielności i niezależności osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez udział w mieszkaniach treningowych” dofinansowanego ze środków PFRON w wysokości 494 900,00 zł w ramach konkursu 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces”.

• Czas trwania: 01.09.2022 r. – 31.03.2025 r.

• Celem projektu jest zwiększenie samodzielności życiowej osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez udział w mieszkaniach treningowych, w których realizowane będą zajęcia mające na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych w codziennym samodzielnym życiu, zwiększenie niezależności od osób trzecich, a także przeciwdziałanie marginalizacji ON w życiu społecznym.

• Adresatami projektu są dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. Z projektu skorzysta łącznie w całym 3-letnim okresie finansowania 20 osób, mając zapewnione wsparcie i nadzór trenerów oraz pomoc asystentów.

• Nabór do projektu będzie prowadzony w późniejszym czasie.