Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Informacja Prezesa Rady Ministrów odnośnie Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej

Główna treść

Informacja Prezesa Rady Ministrów odnośnie Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej

Szanowni Państwo,

elementem Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej są rozwiązania, które mają złagodzić skutki historycznie wysokich cen gazu ziemnego. Dzięki nim, poza wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi, taryfą objęte zostały również liczne instytucje i jednostki gminne.

W efekcie tych zmian ceny taryfowe zatwierdzane przez Prezesa URE będą teraz dotyczyły nie tylko odbiorców w gospodarstwach domowych, ale będą mogły z nich korzystać również:

 1. wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe,
 2. podmioty, które z mocy ustawy, umowy lub innego tytułu prawnego są uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia paliwa gazowego w lokalach mieszkalnych na potrzeby zużycia przez gospodarstwa domowe, w lokalach podmiotów, o których mowa niżej, w zakresie, w jakim zużywają paliwo gazowe na potrzeby określone przepisie lub do lokalnej produkcji ciepła zużywanego w gospodarstwach domowych, znajdujących się w budynkach wielolokalowych lub w lokalach podmiotów wymienionych niżej,
 3. podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych,
 4. jednostki organizacyjne pomocy społecznej,
 5. noclegownie i ogrzewalnie,
 6. jednostki wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 7. podmioty systemu oświaty,
 8. uczelnie,
 9. podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce,
 10. kościoły i inne związki wyznaniowe,
 11. podmioty prowadzące działalność kulturalną i archiwalną,
 12. ochotnicze straże pożarne,
 13. placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku,
 14. rodzinne domy pomocy,
 15. centra i kluby integracji społecznej,
 16. warsztaty terapii zajęciowej,
 17. organizacje pozarządowe,
 18. spółdzielnie socjalne.

Jak skorzystać z taryf?

Osoby odpowiedzialne za zarządzanie zasobami mieszkaniowymi oraz wskazanymi wyżej podmiotami użyteczności publicznej powinny złożyć odpowiednie oświadczenia swojemu dostawcy. Jest to warunek objęcia uprawnionych odbiorców ochroną taryfową, czyli stabilnymi opłatami za gaz ziemny. Wzory oświadczeń zawarte są w załącznikach do rozporządzenia (dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/212)2.

Aby uzyskać ochronę z mocą od 1 stycznia 2022 r., oświadczenie należy złożyć do 15 marca br.

Z poważaniem

Mateusz Morawiecki

Pismo Prezesa Rady Ministrów