Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Informacja w sprawie opłat za śmieci od lipca 2014

Główna treść

Informacja w sprawie opłat za śmieci od lipca 2014

W załączeniu informacja Referatu Podatków i Opłat Urzędu Miasta i Gminy Wolbromiu w sprawie opłat za śmieci w drugim półroczu 2014 r.

Referat Podatków i Opłat Urzędu Miasta i Gminy Wolbromiu uprzejmie zawiadamia mieszkańców gminy Wolbrom, iż ponoszenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje właścicieli nieruchomości zamieszkałych za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać bez wezwania, raz w miesiącu w terminie  do końca każdego miesiąca.  Natomiast opłatę  w zmienionej wysokości należy uiścić  za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana (np.: przez właściciela nieruchomości zamieszkałej lub gdy została zmieniona stawka opłaty uchwałą Rady Miejskiej w Wolbromiu). 

Rada Miejska w Wolbromiu nie dokonała dotąd żadnych zmian odnośnie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wobec powyższego właściciele nieruchomości zamieszkałych obowiązani są do uiszczenia miesięcznej wysokości opłaty w wysokości przez siebie zadeklarowanej w złożonej do Burmistrza Miasta i Gminy deklaracji (jak dotychczas). 

Informujemy mieszkańców gminy Wolbrom, że  druki dowodów  wpłat na powyższą opłatę za okres od lipca do grudnia 2014 r. są obecnie  rozsyłane do właścicieli poszczególnych nieruchomości zamieszkałych. Przypominamy również, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uiścić zarówno  na indywidualny rachunek bankowy podany na blankiecie wpłat  jak i bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta i Gminy Wolbrom.