Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Informacja Wojewody Małopolskiego

Główna treść

Informacja Wojewody Małopolskiego

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2017.1405 ze zmianami)

Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu 02 października 2018 r. decyzji Nr 42/BZ/2018 znak: WI-XI.7840.1.132.2018.BK o udzieleniu pozwolenia na budowę, na wniosek z 10.07.2018 r. złożony 11 lipca 2018 r. (uzupełniony 03.08.2018 r. oraz 13.09.2018 r.) przez pełnomocnika Pana Macieja Magierę w imieniu inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-374 Warszawa, inwestycji pn.: Przebudowa polegająca na rozbiórce i budowie mostu MK-10 w km 31,344 linii kolejowej nr 62 (położonej na działkach 88/3 obręb Gołaczewy i dz. nr. 855/3 obręb Chrząstowice, jednostka ewidencyjna Wolbrom G.).
Adres planowanej inwestycji: województwo małopolskie, powiat olkuski, gmina Wolbrom, miejscowości Gołaczewy i Chrząstowice, działka ewidencyjna numer 88/3, obręb Gołaczewy, jednostka ewidencyjna 121207_5 Wolbrom oraz działka ewidencyjna numer 855/3, obręb Chrząstowice, jednostka ewidencyjna 121207_5 Wolbrom.
Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji Wojewody Małopolskiego dotyczącej przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz dokumentacją sprawy w Oddziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej I Instancji Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, pokój 64, tel. 12 39 21 490, w dniach i godzinach pracy Urzędu: poniedziałek w godz. 900–1700, wtorek – piątek w godz. 730–1530.