Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Informacja Wojewody Małopolskiego

Główna treść

Informacja Wojewody Małopolskiego

Wojewoda Małopolski informuje o wydaniu 04 października 2018 r. decyzji Nr 43/BZ/2018 znak: WI-XI.7840.1.146.2018.MB o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę zamierzenia budowlanego
Przebudowa polegająca na rozbiórce i budowie mostu MK-6 w km 20,765 linii kolejowej nr 62 (w części położonej na terenie zamkniętym na działkach nr 4642/63 i 4999/2 obręb Wolbrom, gmina Wolbrom, powiat olkuski). Dane planowanej inwestycji: województwo małopolskie, powiat olkuski, gmina Wolbrom, miejscowość Wolbrom, jednostka ewidencyjna 121207_4 Wolbrom M, obręb ewidencyjny 0001 Wolbrom, działki ewidencyjne nr 4642/63 i 4999/2.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, Wydział Infrastruktury, pokój nr 69, w dniach i godzinach pracy Urzędu.

Podstawa prawna podania informacji do publicznej wiadomości: art. 72 ust. 6 i art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2017.1405 ze zmianami) w związku z jej art. 72 ust. 1 pkt 1.