Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Informacje związane z remontami tzw. schetynówek w Wolbromiu

Główna treść

Informacje związane z remontami tzw. schetynówek w Wolbromiu

W związku z napływającymi do nas pytaniami, przekazujemy czytelnikom posiadane informacje dotyczące remontów dróg w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, tzw. schetynówek. W roku 2014 z udziałem środków z tego programu remontowane są w Wolbromiu dwie drogi.

Modernizację ul. 1 Maja prowadzi Powiat Olkuski, jako zarządca drogi. Zgodnie ze specyfikacją przetargową zadanie swoim zakresem obejmuje: przebudowę drogi powiatowej nr 1144K (od drogi nr 794 Wolbrom – Wierzchowisko) na długości 2066 mb, począwszy od skrzyżowania z DW794 i DW783 (poprzez ul. 1-go Maja), kończąc na ul. Brzozowskiej w Wolbromiu. Odcinek nr 1 (od drogi wojewódzkiej nr 794 do ul. Okrzei w Wolbromiu) – przebudowa drogi w granicach pasa drogowego na odcinku o długości 926,05 mb, tj. w km od 0+075,00 do 1+001,05. W ramach przebudowy zostanie wykonane: wzmocnienie i profilowanie jezdni do normatywnych spadków, zawężenie jezdni z 8,50m do 7,00m, wykonanie stanowisk postojowych dla samochodów osobowych i dostawczych o szerokości 2,50m i długości 6,0m, wykonanie przebudowy obustronnych chodników w konstrukcji z betonowej kostki brukowej, regulacja studni i skrzynek zaworów urządzeń podziemnych, wymiana wpustów ulicznych i przykanalików, poprawa jakości oznakowania, tj. wymiana i uzupełnienie znaków pionowych oraz wykonanie oznakowania poziomego. Odcinek nr 2 (od ul. Okrzei do ul. Brzozowskiej w Wolbromiu): przebudowa drogi w granicach istniejącego pasa drogowego na odcinku o długości 1140,00 mb, tj. w km od 1+001,05 do 2+141,00. W ramach przebudowy zostaną wykonane: przebudowa nawierzchni jezdni, wzmocnienie i profilowanie jezdni do normatywnych spadków, przebudowa chodników w konstrukcji z betonowej kostki brukowej, regulacja studni i skrzynek zaworów urządzeń podziemnych, pobocza z materiału kamiennego, poprawa jakości oznakowania, tj. wymiana i uzupełnienie znaków pionowych oraz wykonanie oznakowania poziomego. Ponadto, w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu, przewiduje się wymianę elementów oświetlenia ulicznego na odcinku od ul. Okrzei do ul. Brzozowskiej oraz montaż barier łańcuchowych na chodnikach w rejonie przejść dla pieszych. Dodatkowo w rejonie przejścia przy FTT Wolbrom przewiduje się montaż znaku aktywnego D-6. W związku z realizacją w/w inwestycji zaplanowano wycięcie 32 szt. drzew kolidujących z projektem na etapie budowy chodnika.

Przypominamy, że modernizacje drogi prowadzi Powiat Olkuski. Pomimo znacznego wkładu finansowego w koszty remontu władze Wolbromia nie mają wpływu decyzyjnego na projekt remontu oraz jego realizację przez wykonawcę prac, którym jest firma Eurovia Polska SA. Termin ukończenia inwestycji przewidywany jest na 31 października 2014 r.
Plan sytuacyjny- mapa do celów projektowych.

Remont ciągu dróg gminnych DG K120528 czyli ul. Młyńskiej i drogi oznaczonej symbolem K120525, czyli część ul. Leśnej na odcinku o długości 446 m od przedszkola do ul. Sportowej. W ramach remontu wykonane zostaną: roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, podbudowa drogi, obramowania, chodniki, wykonanie zatoki postojowej dla potrzeb dowozu dzieci do przedszkola, nawierzchnię drogi z asfaltobetonu, skarpowanie i zieleńce, regulację pionową urządzeń podziemnych, wjazdy, wykonanie podświetlonego sygnalizatora dla pieszych oraz remont oświetlenia ulicznego. Wyremontowane zostaną: 189-metrowy odcinek ul. Młyńskiej oraz droga oznaczona symbolem K120525, czyli część ul. Leśnej na odcinku o długości 446 m od przedszkola do ul. Sportowej, będąca w zarządzie gminnym. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, prace powinny zakończyć się do  31. października 2014.

Obecnie na odcinku Leśnej od strony przedszkola kończone są prace remontowe prowadzone przez WZWiK, a wykonawca remontu drogi prowadzi prace przy budowie nowych chodników od strony stadionu.

Projekt remontu przewiduje poszerzenie zbyt wąskiej na obecne potrzeby ul. Leśnej na wysokości os. o 40 cm, kosztem pobocza od strony domów prywatnych. Zaplanowano również powstanie zatoki postojowej na ul. Młyńskiej przy przedszkolu, która pozwoli na bezpieczniejsze dowożenie dzieci do placówki. W celu uzyskania miejsca na tę zatokę zostanie przesunięta w głąb ogrodu część ogrodzenia przedszkola.

Pozostałe 200 m ulicy Leśnej – na całej długości stadionu to droga powiatowa i Gmina nie może decydować o ewentualnym remoncie i tego odcinka Leśnej. Koszt remontu samego asfaltu tego powiatowego odcinka (bez remontu chodnika) można szacować na ok. 150 tys. Niestety, mimo kilkakrotnych pism burmistrza deklarującego chęć partycypacji Gminy Wolbrom w kosztach kontynuacji remontu Leśnej na odcinku powiatowym nie ma decyzji Starostwa w tej sprawie.

Na obu remontowanych schetynówkach występują znaczne utrudnienia i obowiązuje ograniczenie ruchu. Przygotowano specjalne objazdy, a kierowcy proszeni są o przestrzeganie zaleceń i stosowanie się do tymczasowego oznakowania.

Ewa Barczyk