Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Jak zapłacimy za śmieci?

Główna treść

Jak zapłacimy za śmieci?

Od 1 lipca 2013r. gminy przejęły obowiązek zorganizowania i odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Wywóz odpadów z gospodarstw już się rozpoczął. W najbliższym czasie do mieszkańców dotrze informacja ile i na jakie konto będą wnosili opłaty za śmieci. W załączeniu wyjaśnienie Referatu Podatków i Opłat:

Obowiązkiem właścicieli nieruchomości (współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, jednostek organizacyjnych, osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością) było złożenie do Burmistrza w terminie do 31 marca deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Referat Podatków i Opłat tut. Urzędu informuje, że w najbliższych dniach każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma informację o wysokości swojej półrocznej opłaty rozbitej na sześć rat miesięcznych, płatnych do końca każdego miesiąca, począwszy od miesiąca lipca. Informacja zawierać będzie również Państwa indywidualny numer konta, na który będą dokonywane wpłaty. Do informacji dołączone będą przekazy zawierające kwoty opłat za dany miesiąc. Na podstawie tych blankietów będą Państwo mogli dokonać wpłaty w kasie Urzędu lub w banku czy na poczcie. Opłat za odpady komunalne nie będą pobierali sołtysi.

Przypominamy właścicielom nieruchomości zamieszkałych, którzy z różnych przyczyn nie złożyli jeszcze deklaracji na opłatę za odpady komunalne o obowiązku ustawowym dokonania tej czynności. Wobec osób, które nie złożą deklaracji mimo wysłanego wezwania o jej złożenie mogą być wyciągnięte surowe konsekwencje w postaci kar pieniężnych. Ustawa o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach w sprawach dotyczących opłaty za odpady komunalne odsyła do przepisów ustawy Ordynacja podatkowa. Zgodnie z przepisami w/w ustawy, strona która mimo prawidłowego wezwania organu podatkowego nie stawi się osobiście bez uzasadnionej przyczyny mimo, że była do tego zobowiązana, lub bezzasadnie odmówiła złożenia wyjaśnień, zeznań może zostać ukarana karą porządkową do 2800zł.

Wraz z informacją i przekazem dostarczymy Państwu również ulotki o tym, jak segregować poszczególne odpady komunalne.

Przypominamy również, że opłaty za odpady komunalne należy uiszczać bez wezwania. O zmianach dotyczących ilości osób zamieszkałych daną nieruchomość, sposobie zbierania odpadów prosimy informować tut. Referat Podatków i Opłat na bieżąco – w miesiącu zaistnienia zmiany, ponieważ z tym miesiącem będą Państwo płacić zmienioną wysokość opłaty. Prosimy regulować opłaty terminowo ponieważ w stosunku do osób nie uiszczających opłaty za odpady komunalne, mających zaległości będą wyciągane konsekwencje w postaci wystawienia tytułu wykonawczego i w konsekwencji przymusowe ściągnięcie wierzytelności na drodze egzekucji administracyjnej. Obecnie sukcesywnie rozwożone są pojemniki przez firmę ZGK Bolesław zajmującą się odpadami komunalnymi.

Na stronie www.wolbrom.pl dostępne są harmonogramy wywozu odpadów zmieszanych i segregowanych.

W przypadku nurtujących Państwa spraw dotyczących opłaty za odpady komunalne prosimy dzwonić pod numer (32) 644 23 04 wew. 329 lub 334, kontakt osobisty w Referacie Podatków i Opłat w pok.106, I piętro (obok kasy), w godzinach pracy Urzędu.

Sprawy związane z wywozem odpadów komunalnych, dostarczania pojemników prosimy kierować do Referatu Ochrony Środowiska tut. Urzędu tel.wew.301.

Kierownik Referatu Podatków i Opłat
mgr Władysława Stojek