Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Jest przetarg na nową drogę ze ścieżką rowerową z Zabagnia do Lgoty Wolbromskiej

Główna treść

Jest przetarg na nową drogę ze ścieżką rowerową z Zabagnia do Lgoty Wolbromskiej

Rozpoczynają się przygotowania do kolejnej gminnej inwestycji. Będzie nią szosa łącząca drogę wojewódzką nr 794 w Zabagniu (ul. Świętojańska) z Lgotą Wolbromską. Wzdłuż nowej drogi o długości ok. 1280 metrów powstanie ponadto ścieżka rowerowa. Na zadanie to Burmistrz Miasta i Gminy Adam Zielnik ogłosił niedawno przetarg nieograniczony. Inwestycja otrzymała 50% dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

Nowa droga została zaprojektowana w śladzie już istniejącej wewnętrznej wewnętrznej, o nawierzchni asfaltowej i nawierzchni tłuczniowej, ograniczona z jednej strony lasem, a z drugiej zabudową mieszkaniową jednorodzinną oraz terenami rolnymi. Wzdłuż drogi, od strony lasu, wybudowana zostanie ścieżka rowerowa na odcinku 1260 metrów.
Ponadto, zgodnie z zaprojektowanym zakresem robót zostanie wykonana:

  • przebudowa wlotów skrzyżowań ściśle powiązanych z projektowaną drogą,
  • budowa odwodnienia drogi w postaci rowów i przepustu,
  • przebudowa i budowa zjazdów wraz z przepustami pod projektowanymi zjazdami prawostronnymi,
  • rozbiórka i budowa 3 szt. przepustów drogowych oraz profilowanie istniejących cieków w obrębie przepustów,
  • oznakowanie oraz elementy bezpieczeństwa ruchu,
  • budowa oświetlenia ulicznego,
  • przebudowa sieci teletechnicznej.

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na zadanie:„Budowa drogi gminnej w km od 0+003 do 1+283 w miejscowości Zabagnie, Gmina Wolbrom” upływa z dniem 2020-09-30, godzina: 08:30.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Wolbrom, ul. Krakowska 1, 32-340 Wolbrom, w Biurze Obsługi Klienta – osobiście lub przesyłką pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy Wolbrom, ul. Krakowska 1, 32-340 Wolbrom, Biuro Obsługi Klienta.
Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego pod warunkiem ich dostarczenia przez pocztę w nieprzekraczalnym terminie wskazanym powyżej.

Pełne ogłoszenie o przetargu, do uczestnictwa w którym zachęca Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom, zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych na:

https://bip.malopolska.pl/umigwolbrom,a,1805474,budowa-drogi-gminnej-w-km-od-0003-do-1283-w-miejscowosci-zabagnie-gmina-wolbrom.html

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.