Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Jest umowa na rozbudowę Strefy Aktywności Gospodarczej w Wolbromiu

Główna treść

Jest umowa na rozbudowę Strefy Aktywności Gospodarczej w Wolbromiu

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Rozbudowę strefy aktywności gospodarczej w Wolbromiu”- projektuj i buduj, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w dniu 07.07.2020r. została zawarta umowa z Firmą TRANZIT Sp. z o.o. Lubachowy 68, 29-130 Moskorzew, z ceną ofertową zamówienia 1.149.000,00 zł brutto.

Zgodnie z umową zostanie wykonany wodociąg i kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią. Dodatkowo nastąpi doprowadzenie wodociągu od III Kolonii w Łobzowie, co rozwiąże problemy z parametrami i wydajnością wodociągu na całym obszarze tej części miasta. Tym samym bardzo wydajne ujęcie wody w Jeżówce połączone zostanie z miastem.
Na realizację tej inwestycji Gmina Wolbrom otrzymała wsparcie od Zarządu Województwa Małopolskiego w kwocie blisko 670 tys. zł. Prace przy rozbudowie mają zakończyć się do dnia 25.04.2021 r.

Realizacja zadania pn. „Rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Wolbromiu” ma na celu rozwinięcie potencjału terenów leżących Strefie Aktywności Gospodarczej poprzez rozbudowę istniejących sieci wody i kanalizacji sanitarnej w obrębie SAG oraz budowę nowego wodociągu umożliwiającego doprowadzenie wody w wymaganych ilościach na teren SAG.
Zamierzenie inwestycyjne obejmuje:

  • Zadanie A: Budowę sieci wodociągowej o długości ok 1171 m, spinającej wodociąg zlokalizowany w poboczu ul. Zacisze z wodociągiem po południowej stronie ulicy Miechowskiej na terenie istniejącej Strefy Aktywności Gospodarczej.
  • Zadanie B: Budowę sieci wodociągowej o długości ok 309 m, w pasie drogowym w centralnej części istniejącej Strefy Aktywności Gospodarczej.
  • Zadanie C: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 271 m stanowiącej przedłużenie istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w pasie drogowym w zachodniej części istniejącej Strefy Aktywności Gospodarczej. Z racji niekorzystnego ukształtowania terenu uniemożliwiającego grawitacyjne odprowadzenie ścieków na trasie sieci przewiduje się budowę przepompowni ścieków.