Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Kolejny krok w skanalizowaniu zlewni Zalewu Wolbromskiego

Główna treść

Kolejny krok w skanalizowaniu zlewni Zalewu Wolbromskiego

Sieć kanalizacyjna w Łobzowie na kol. Zaogrodzie. 

Do ogłoszonego przez Burmistrza Adama Zielnika przetargu w dn. 26 kwietnia br., na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łobzów i Zabagnie”, wpłynęły cztery oferty. Najdroższa opiewała na kwotę 1.784.920,76 zł zaś najtańsza 1.225.156,99 zł. którą zaoferowała Firma Usługowo Handlowa i Produkcyjna IVA Iweta Kowalczyk. I to właśnie z tą firmą  w dn. 22 lipca Burmistrz Adam Zielnik zawarł stosowną umowę. Warto przypomnieć, że Gmina Wolbrom zamierzała przeznaczyć na ten cel 1.648.361,11 zł. Kanalizacja na Zaogrodziu, to około 1290 metrowy odcinek kanalizacji sanitarnej (biegnący przez kolonię Zaogrodzie w Łobzowie oraz część ul. Źródlanej w Zabagniu), na który Gmina Wolbrom pozyskała kwotę 806 675 złotych, przyznaną ze środków unijnych od Zarządu Województwa Małopolskiego. 

Skanalizowanie ul. Wyzwolenia i Zacisze w Wolbromiu oraz części III kol. Łobzowa i kol. Wymysłów – odcinek ok. 1520 metrów. 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej Gminy Wolbrom – ul. Wyzwolenia”, zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez firmę P.P.H.U. BUD-RYS Łukasza Baziora z Miechowa z ceną ofertową 1.826.424,65 zł. Gmina Wolbrom, zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 2.110.979,47 zł. brutto. Umowę na realizację zadania Burmistrz Adam Zielnik podpisał w dn. 23 sierpnia, zgodnie z którą firma P.P.H.U. BUD-RYS skanalizuje powyższy odcinek w ciągu 345 dni od czasu zawarcia umowy.

Jednocześnie kontynuowane są prace przygotowawcze do kolejnych przedsięwzięć.

Skanalizowanie ul. Radosnej w Zabagniu – odcinek ok. 900 metrów. 

Do przetargu na zamówienie „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej Gminy Wolbrom – Zabagnie ul. Radosna” przystąpiło czterech oferentów. Najdroższa oferta wyniosła 2.217.999,94 zł a najniższa 1.793.876,65 zł. Zamawiający – Gmina Wolbrom, poinformowała, że na niniejsze zadanie zamierzała przeznaczyć kwotę 2.390.539,68  zł. brutto. Trwa procedura nad wyłonieniem najkorzystniejszej oferty.

Aby dokończyć skanalizowanie całości aglomeracji Wolbrom, Gmina nie zważając na przyznanie niższej od oczekiwanej dotacji, w myśl przysłowia ,,tak krawiec kraje, jak materii staje”  przygotowuje się do ogłoszenia kolejnego przetargu. Tym razem na budowę kanalizacji w Zabagniu (ul. Starowiejska, Jagodowa, Czarnoleska, Nowa Łąka). 

Przypomnijmy. Na to zadanie, oraz dwa wcześniej wymienione tj: ul. Wyzwolenia i Zacisze w Wolbromiu oraz części III kol. Łobzowa i kol. Wymysłów oraz ul. Radosna w Zabagniu o łącznej długości 7,883 km, potrzeba przeznaczyć ok. 10,1 mln. złotych. Chociaż Gmina Wolbrom wnioskowała na ten cel o 8 mln. zł. dotacji, w ramach trzeciej edycji Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, otrzymała jedynie 2 mln. zł. dotacji. – Od czegoś trzeba zacząć, jak słusznie stwierdził Pan Minister Jacek Osuch – Wiceminister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, któremu niniejszym serdecznie dziękuję za pomoc, jak również Panu Wojewodzie Łukaszowi Kmicie. Ja natomiast od siebie dodam, że w życiu „trza se radzić”, dlatego przygotowujemy przetarg, a jednocześnie szukamy intensywnie kolejnych źródeł finansowania. W czym nie ukrywam bardzo liczę na pomoc Naszego Ministra i Wojewody – oznajmił burmistrz Adam Zielnik.

Nadzieją na pozyskanie brakujących środków jest pozytywne rozpatrzenie wniosku, który z początkiem sierpnia Burmistrz Adam Zielnik złożył do Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.