Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Komu tysiąc złotych na dziecko?

Główna treść

Komu tysiąc złotych na dziecko?

1 tysiąc złotych na dziecko co miesiąc – to kwota, na którą rodzice mogą liczyć od 1 stycznia 2016. Tzw. „kosiniakowe” przysługuje przez pierwszy rok wszystkim rodzicom, którzy nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego, czyli m.in. bezrobotnym, studentom oraz osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych, jak umowa zlecenie. Żeby otrzymać świadczenie należy złożyć wniosek w MOPS w Wolbromiu, ul. Skalska 20.

Świadczenie można pobierać przez: 52 tygodnie w przypadku urodzenia jednego dziecka lub przysposobienia jednego dziecka; 65 tygodni po urodzeniu bliźniąt; 67 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci; 69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci oraz 71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga dzieci.

Świadczenie rodzicielskie otrzymają: matka lub ojciec, opiekun prawny dziecka, rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, osoba, która przysposobiła dziecko.

Świadczenie mogą otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r., którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez dziecko 1. roku życia (odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków).

Świadczenie rodzicielskie nie będzie przysługiwało, jeżeli co najmniej jeden z rodziców dziecka otrzymuje zasiłek macierzyński lub uposażenie macierzyńskie, dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej (dom dziecka) lub w przypadku zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Wykluczona jest możliwość pobierania przez rodziców w tym samym czasie, na to samo dziecko, zarówno nowego świadczenia rodzicielskiego jak i zasiłku macierzyńskiego.

Od 1 stycznia 2016 r., po wejściu w życie nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, wnioski o świadczenie rodzicielskie są przyjmowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu. Decyzja w sprawie przyznania świadczenia nastąpi w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.