Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA

Główna treść

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

INFORMACJE O PRZEKROCZENIU POZIOMU ALARMOWEGO

Zagrożenie

Wystąpienie przekroczenia poziomu alarmowego (150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Data wystąpienia

17.12.2019 r. (godz.00.00-24.00)

Stężenia dobowe pyłu PM10 na stacjach

Przekroczenie poziomu alarmowego wystąpiło na stacjach: Nowy Targ Pl. Słowackiego – 224 µg/m3, Zabierzów, ul. Wapienna – 176 µg/m3

Przekroczenie poziomu informowania wystąpiło na stacjach: Kraków, Al. Krasińskiego- 132 µg/m3 ,Kraków, ul. Bujaka – 116 µg/m3, Kraków ul. Złoty Róg – 117 µg/m3, Kraków ul. Bulwarowa – 101 µg/m3, Skawina os. Ogrody – 133 µg/m3

Obszar przekroczenia

Obszar przekroczeń poziomu alarmowego obejmował: Nowy Targ i Zabierzów

Obszar przekroczeń poziomu informowania obejmował: Kraków i Skawinę

Ludność narażona

Liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie poziomu alarmowego: 37 400

Liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie poziomu informowania: 779 000

Przyczyny

Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego i wzmożonego ruchu samochodów.

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA
Zagrożenie
Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Data wystąpienia
godz. 10.00 18.12.2019 r.
Przewidywany czas trwania ryzyka
Od godz. 10.00 dnia 18.12.2019 r. do godz. 24.00 dnia 19.12.2019 r
Przyczyny
Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.
Prognozowana jakość powietrza
Prognoza na dzień 18.12.2019 r. i na dzień 19.12.2019 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) dostępnej na portalu „Jakość powietrza” GIOŚ pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution
Dodatkowo prognoza na dzień 18.12.19 r. opracowana w oparciu o analizy wyników pomiarów z ostatnich 12 godzin.
Dzień 18.12.2019 r.

Prognozowane na dzień 18.12.2019 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje powiat tarnowski, nowosądecki, brzeski, nowotarski, krakowski, miasto Kraków i Nowy Sącz
Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10
Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 18.12.2019 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: 1 617 000
Dzień 19.12.2019 r.

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10
Prognozowane na dzień 19.12.2019 r. przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu PM10 obejmuje następujące powiaty: oświęcimski, wadowicki, krakowski, wielicki, bocheński i miasto Kraków
Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10
Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 19.12.2019 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10: 1 595 000
Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10
Prognozowane na dzień 19.12.2019 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje następujące powiaty: chrzanowski, olkuski, miechowski, proszowicki, suski, nowotarski, brzeski, nowosądecki, tarnowski, dąbrowski, myślenicki i miasto Nowy Sącz
Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10
Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 19.12.2019 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: 1 344 000

INFORMACJE O ZAGROŻENIU
Wrażliwe grupy ludności
· osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
· osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła choroba płuc),
· osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci.
Możliwe negatywne skutki dla zdrowia
Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.
Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.
W przypadku wystąpienia lub nasilenia się objawów chorobowych wskazany jest kontakt z lekarzem.
Zalecane środki ostrożności
Odradzana jest aktywność na zewnątrz. Osoby wrażliwe powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu, pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu.
DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ
Zakres działań krótkoterminowych
Zalecane działania określone w Programie ochrony powietrza w planie działań krótkoterminowych dla drugiego stopnia zagrożenia pyłem PM10:
Osoby o wyższej wrażliwości na zanieczyszczenie powietrza (dzieci i młodzież, osoby starsze, osoby z zaburzeniami układu oddechowego, krwionośnego, alergicy, osoby palące papierosy i zawodowo narażone na pyły), powinny:
· ograniczyć długie spacery i aktywność fizyczną na zewnątrz,
· unikać wietrzenia pomieszczeń,
· włączyć oczyszczacz powietrza lub założyć maskę antysmogową,
· w razie potrzeby stosować się do zaleceń lekarzy,
· śledzić informacje o aktualnych poziomach zanieczyszczenia powietrza.
Jednostki oświatowe i opiekuńczem.in.: szkoły, przedszkola, żłobki), powinny:
· ograniczyć aktywność dzieci i młodzieży na zewnątrz.
Szpitale i przychodnie opieki zdrowotnej, powinny:
· przygotować się na możliwość wystąpienia większej ilości przypadków nagłych (np. wzrost dolegliwości astmatycznych lub niewydolności krążenia).
Władze gmin, powinny:
· podjąć intensywne kontrole zakazu spalania odpadów i pozostałości roślinnych.
Podmioty gospodarcze, powinny:
· zawiesić uciążliwe prace budowlane powodujące duże zapylenie,
· zraszać pryzmy materiałów sypkich mogących powodować pylenie.
Policja oraz Inspekcja Transportu Drogowego, powinny:
· prowadzić wzmożone kontrole jakości spalin w ruchu ulicznym (przy temperaturze powietrza powyżej 5°C).
Policja oraz zarządcy dróg, powinni:
· nasilić kontrole pojazdów opuszczających place budowy pod kątem ograniczenia zanieczyszczenia dróg.
Zarządcy dróg, powinni:
· prowadzić czyszczenie ulic na mokro (w przypadku temperatury powietrza powyżej 0°C oraz braku opadów w ciągu ostatniego tygodnia).
Do mieszkańców obszaru apeluje się o:
· w przypadku osób spalających węgiel lub drewno
tymczasowe zastosowanie innego dostępnego źródła ciepła np.: elektrycznego lub gazowego, a jeżeli nie jest to możliwe, zastosowanie wysokiej jakości węgla lub drewna,
· zaprzestanie palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania,
· korzystanie z komunikacji zbiorowej, pieszej, rowerowej lub wspólnych dojazdów zamiast indywidualnych podróży samochodem,
· ograniczenie rozpalania ognisk i używania dmuchaw do liści.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Data wydania

18.12.2019 r. godz. 10:00

Podstawa prawna

· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.)

· rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1931)

Źródła danych

· Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

· Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) w Warszawie – prognoza jakości powietrza

Opracowanie

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska GIOŚ w Krakowie

Publikacja

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/warnings