Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: KOMUNIKAT PSSE

Główna treść

KOMUNIKAT PSSE

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu z dnia 26 września 2018 r. o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w miejscowości Sulisławice pod warunkiem jej wcześniejszego przegotowania.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu, w związku z uzyskanym w dniu 26.09.2018 r. sprawozdaniem z badań próbki wody pobranej z ww. wodociągu informuje, iż jakość wody uległa pogorszeniu w związku z obecnością ponadnormatywnej liczby bakterii grupy coli i nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) pod względem bakteriologicznym.

W związku z powyższym zaleca się przestrzeganie poniższych wskazówek:

  • woda może być używana do spożycia i celów higienicznych wyłącznie po wcześniejszym jej przegotowaniu
  • woda może być wykorzystywana do urządzeń sanitarnych tj. WC

Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Olkuszu zobowiązał producenta wody (Zakład Gospodarki Komunalnej w Gołczy) do:

  1. skutecznego poinformowania mieszkańców miejscowości Sulisławice o warunkowej przydatności wody do spożycia, 2. podjęcia natychmiastowych działań w celu doprowadzenia wody do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Komunikat obowiązuje do czasu odwołania.